ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slipcover

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slipcover-, *slipcover*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slipcover[N] ปลอกหุ้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slipcovern. ปลอกผ้าสำหรับคลุมเครื่องเงิน,ชุดสวมเครื่องเรือนหรือหนังสือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took off the slipcovers, had them dry-cleaned and then fumigated the cushions.ส่งซักแห้งไปแล้วนะ The Infestation Hypothesis (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slipcover    (n) slˈɪpkʌvər (s l i1 p k uh v @ r)
slipcovers    (n) slˈɪpkʌvəz (s l i1 p k uh v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzhülle {f} | Schutzhüllen {pl}slipcover | slipcovers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  slipcover
      n 1: a removable fitted cloth covering for upholstered furniture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top