ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slime mold

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slime mold-, *slime mold*, slime mol
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粘菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #95,864 [Add to Longdo]
黏菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #239,471 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細胞性粘菌[さいぼうせいねんきん, saibouseinenkin] (n) cellular slime mold [Add to Longdo]
粘菌[ねんきん, nenkin] (n) (See 変形菌) myxomycete; slime mold [Add to Longdo]
変形菌[へんけいきん, henkeikin] (n) myxomycete; slime mold [Add to Longdo]
変形体[へんけいたい, henkeitai] (n) plasmodium (form within the life cycle of myxomycete slime molds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 slime mold \slime mold\, slime mould \slime mould\n.
   1. An unusual fungus-like protist of the phylum Myxomycota or
    the class Myxomycetes, having a stage of growth in which
    it comprises a naked noncellular multinucleate mass of
    creeping protoplasm having characteristics of both plants
    and animals; it also has a propagative phase in which it
    develops fruiting bodies bearing spores; it is sometimes
    classified as a protist. It is called also {acellular
    slime mold}. [WordNet 1.5 +PJC]
 
   2. Any of several remarkable amoebalike organisms of the
    phylum Acrasiomycota, mostly terrestrial, having a
    fruiting phase resembling that of the {acellular slime
    molds}, but being cellular and nucleate throughout their
    life cycle; called also {cellular slime mold}. The most
    studied species is {Dictyostelium discoideum}. In their
    feeding phase, they live like amoebae as individual cells,
    engulfing bacteria as a prime food source. When the food
    source diminishes, they begin to aggregate, swarming
    together to form clumps which may move toward heat and
    light, so as to reach the surface of the ground; they then
    differentiate into a form with spores contained within a
    sporangium resting on a stalk. When the spores are carried
    to another location with adequate food supplies, the
    spores may germinate to resume the life cycle. The phase
    of aggregation appears to be initiated by release of
    cyclic AMP, serving as a signal between the individual
    cells. The formation of the fruiting body has some
    similarities to differentiation in multicellular
    organisms, but the mechanisms are still under study. Some
    biologists object to the classification of {Dictyostelium}
    as a slime mold, as it is neither a mold nor slimy.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slime mold
   n 1: a naked mass of protoplasm having characteristics of both
      plants and animals; sometimes classified as protoctists
      [syn: {slime mold}, {slime mould}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top