Search result for

skies

(28 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skies-, *skies*, skie , sky
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skies(สไคซ) n. พหูพจน์ของ sky

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
#I see skies of blue #ฉันเห็นท้องฟ้าสีคราม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Are you here to work, or to stare at the skies?นายจะอยู่ทำงานที่นี่ต่อ หรือแหงนหน้ามองแต่ท้องฟ้า Pilot (2008)
# The skies above are blue # Hey, I was wondering, um-นี่... คือฉันกำลังคิดว่า... 500 Days of Summer (2009)
Roger that. Skies are clear all the way to Ganci.รับทราบ ทางไปกานชี่ทุกอย่างปลอดโปร่งดี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The tragedies that unfolded in the skies over washingtonเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้น/Nเหนือน่านฟ้าวอชิงตัน Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
For the first time on ourjourney we'll have clear skies and moderate-to-good air quality.นี่เป็นครั้งแรกที่การเดินทางของพวกเรา ได้พบกับท้องฟ้าอันสดใส อย่างที่ท่านทราบกัน จำนวนผู้โดยสารของเรา 2012 (2009)
"Bleeding Skies"."ท้องฟ้าสีเลือด" Under the Mountain (2009)
Bleeding Skies.ท้องฟ้าสีเลือด Under the Mountain (2009)
Anakin Skywalker battles the enemies in the skies, while Obi-Wan Kenobi frees villages from the grip of vile Separatist leader Wat Tambor.อนาคิน สกายวอล์คเกอร์ ต่อสู้กับเหล่าศัตรูเหนือน่านฟ้า ขณะที่โอบีวัน เคโนบีทำการปลดปล่อยหมู่บ้าน จากกำมือของผู้นำฝ่ายแบ่งแยกแสนชั่วร้าย วัต ทัมบอร์ Liberty on Ryloth (2009)
- ¶¶ Does it fall from skies above ¶¶ - ¶¶ Ooh ¶¶# หรือรักตกลงมาจากฟากฟ้า # Pilot (2009)
Oh beautiful for spacious skiesoh, beautiful for spacious skies Living the Dream (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skiesEverybody praised her to the skies.
skies"'Fox's wedding'." "Er ...?" "Today, with an 81 percent likelihood, it will be clear skies but, depending on location, there will be sun showers."
skiesHe praised me to the skies.
skiesLook up to the skies.
skiesThe skies promise better weather in the morning.
skiesThe sunny skies of Greece.

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIES    S K AY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skies    (v) (s k ai1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.) [Add to Longdo]
上空[じょうくう, joukuu] (n) sky; the skies; high-altitude sky; upper air; (P) [Add to Longdo]
天界[てんかい, tenkai] (n) heaven; the skies; celestial sphere [Add to Longdo]
褒めちぎる;誉めちぎる[ほめちぎる, homechigiru] (v5r,vt) to praise (to the skies); to sing the praises (of); to extol [Add to Longdo]
褒め上げる[ほめあげる, homeageru] (v1) to praise to the skies; extol [Add to Longdo]
穹窿[きゅうりゅう, kyuuryuu] (n) (1) vault (a poetic term for clear skies); (2) dome [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sky \Sky\ (sk[imac]), n.; pl. {Skies} (sk[imac]z). [OE. skie a
   cloud, Icel. sk[=y]; akin to Sw. & Dan. sky; cf. AS. sc[=u]a,
   sc[=u]wa, shadow, Icel. skuggi; probably from the same root
   as E. scum. [root]158. See {Scum}, and cf. {Hide} skin,
   {Obscure}.]
   1. A cloud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       [A wind] that blew so hideously and high,
       That it ne lefte not a sky
       In all the welkin long and broad.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a shadow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       She passeth as it were a sky.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
   3. The apparent arch, or vault, of heaven, which in a clear
    day is of a blue color; the heavens; the firmament; --
    sometimes in the plural.
    [1913 Webster]
 
       The Norweyan banners flout the sky.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. The wheather; the climate.
    [1913 Webster]
 
       Thou wert better in thy grave than to answer with
       thy uncovered body this extremity of the skies.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sky is often used adjectively or in the formation of
      self-explaining compounds; as, sky color, skylight,
      sky-aspiring, sky-born, sky-pointing, sky-roofed, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Sky blue}, an azure color.
 
   {Sky scraper} (Naut.), a skysail of a triangular form.
    --Totten.
 
   {Under open sky}, out of doors. "Under open sky adored."
    --Milton.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top