ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simplex

S IH1 M P L EH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simplex-, *simplex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simplex(adj) ง่ายๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simplex(ซิม'เพลคซฺ) adj. ง่าย ๆ , ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียว, เชิงเดียว, อย่างเดียว, ไม่เชิงซ้อน n.. ห้องชั้นเดียว, Syn. simple
herpes simplexn. เริม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simplexสื่อสารทางเดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simplexสื่อสารทางเดียว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simplexซิมเพล็กซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simplex methodวิธีซิมเพล็กซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
simplex transmissionการสื่อสารทางเดียว, รูปแบบของการรับ-ส่งข้อมูล โดยข้อมูลสามารถส่งได้ทางเดียวโดยแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นผู้รับหรือผู้ส่ง บางครั้งเรียกการสื่อสารแบบนี้ว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional transmission) เช่น การกระจายเสียงของสถานีโทรทัศน์หรือสถานีวิทยุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Simplexvirusซิมเพล็กซ์ไวรัส [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a Super Simplex theater projector. It's very rare.นั่นคือโปรเจ็กเตอร์ละครซูเปอร์ซิมพ เลคสมันหายากมาก Transformers: Age of Extinction (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่า[sā] (n) EN: fever blisters ; cold sores ; symptom of herpes simplex

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIMPLEX S IH1 M P L EH2 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Simplex... [ math. ]simplex [Add to Longdo]
Simplexbetrieb { m } (nur in einer Richtung)simplex mode [Add to Longdo]
Simplexverfahren { n } [ math. ]simplex method [Add to Longdo]
simplex (Betrieb in einer Richtung)simplex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンプレックス[shinpurekkusu] (n) { comp } simplex [Add to Longdo]
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] (n) { comp } simplex method [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
口唇ヘルペス[こうしんヘルペス, koushin herupesu] (n) oral herpes; cold sores; herpes simplex virus 1; HSV-1 [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
単項[たんこう, tankou] (adj-na, n, adj-no) monadic; simplex; unary [Add to Longdo]
単純ヘルペスウイルス[たんじゅんヘルペスウイルス, tanjun herupesuuirusu] (n) herpes simplex virus; HSV [Add to Longdo]
単方向[たんほうこう, tanhoukou] (n, adj-no) { comp } simplex [Add to Longdo]
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] (n) { comp } simplex (comms) [Add to Longdo]
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] (n) { comp } simplex transmission [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンプレックス法[シンプレックスほう, shinpurekkusu hou] simplex method [Add to Longdo]
単方向[たんほうこう, tanhoukou] simplex (a-no) [Add to Longdo]
単方向通信[たんほうこうつうしん, tanhoukoutsuushin] simplex (comms) [Add to Longdo]
単方向伝送[たんほうこうでんそう, tanhoukoudensou] simplex transmission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simplex
   adj 1: allowing communication in only one direction at a time,
       or in telegraphy allowing only one message over a line at
       a time; "simplex system"
   2: having only one part or element; "a simplex word has no
     affixes and is not part of a compound--like `boy' compared
     with `boyish' or `house' compared with `houseboat'"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top