ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shrewish

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shrewish-, *shrewish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shrewish[ADJ] ซึ่งมีอารมณ์ร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shrewish(ชรู'อิช) adj. อารมณ์ร้าย,ปากร้าย., See also: shrewishly adv. shrewishness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
shrewish(adj) อารมณ์ร้าย,ชอบดุด่า,ปากร้าย,ปากจัด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shrewish    (j) ʃrˈuːɪʃ (sh r uu1 i sh)
shrewishly    (a) ʃrˈuːɪʃliː (sh r uu1 i sh l ii)
shrewishness    (n) ʃrˈuːɪʃnəs (sh r uu1 i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泼辣[pō la, ㄆㄛ ㄌㄚ˙, / ] shrewish; pungent; forceful; bold and vigorous, #34,650 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shrewish \Shrew"ish\, a.
   having the qualities of a shrew; having a scolding
   disposition; froward; peevish.
   [1913 Webster]
 
      My wife is shrewish when I keep not hours. --Shak.
   [1913 Webster] -- {Shrew"ish*ly}, adv. -- {Shrew"ish*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shrewish
   adj 1: continually complaining or faultfinding; "a shrewish
       wife"; "nagging parents" [syn: {shrewish}, {nagging}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top