หรือคุณหมายถึง sheepishneß?
Search result for

sheepishness

(5 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sheepishness-, *sheepishness*, sheepishnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sheepishness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sheepishness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sheepishness    (n) (sh ii1 p i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schüchternheit {f}sheepishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheepish \Sheep"ish\, a.
   1. Of or pertaining to sheep. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Like a sheep; bashful; over-modest; meanly or foolishly
    diffident; timorous to excess.
    [1913 Webster]
 
       Wanting change of company, he will, when he comes
       abroad, be a sheepish or conceited creature.
                          --Locke.
    [1913 Webster] -- {Sheep"ish*ly}, adv. --
    {Sheep"ish*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sheepishness
   n 1: feeling embarrassed about yourself [syn: {shamefacedness},
      {sheepishness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top