ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shako

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shako-, *shako*
Possible hiragana form: しゃこ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shako[N] หมวกทหารรูปทรงกระบอก มีปีกบังหน้าและมีขนนกประดับข้างบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
車庫[しゃこ, shako] (n) อู่ซ่อมรถ
社交ダンス[しゃこうだんす, shakoudansu] (n ) ลีลาศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
しゃこめし;シャコめし[, shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp [Add to Longdo]
しゃこ貝;硨磲貝(oK)[しゃこがい;シャコガイ, shakogai ; shakogai] (n) (uk) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae) [Add to Longdo]
シャコタン[, shakotan] (n) (See 車高短) vehicle with body lowered [Add to Longdo]
シャコンヌ[, shakonnu] (n) chaconne (fre [Add to Longdo]
蝦蛄;青竜蝦[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (uk) mantis shrimp (any marine crustacean of order Stomatopoda, esp. the species Oratosquilla oratoria) [Add to Longdo]
蝦蛄葉サボテン[しゃこばサボテン, shakoba saboten] (n) Christmas cactus; crab cactus [Add to Longdo]
会社更生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P) [Add to Longdo]
岩鷓鴣[いわしゃこ;イワシャコ, iwashako ; iwashako] (n) (uk) chukar partridge (Alectoris chukar) [Add to Longdo]
逆転写酵素[ぎゃくてんしゃこうそ, gyakutenshakouso] (n) reverse transcriptase [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
反射公式[はんしゃこうしき, hanshakoushiki] reflectance formulae [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
車庫[しゃこ, shako] Garage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shako \Shak"o\, n. [Hung. cs['a]k['o]: cf. F. shako, schako.]
   A kind of military cap or headdress.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shako
   n 1: tall hat; worn by some British soldiers on ceremonial
      occasions [syn: {bearskin}, {busby}, {shako}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top