ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shakedown

SH EY1 K D AW2 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shakedown-, *shakedown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shakedown[N] การค้นอย่างละเอียด
shakedown[N] การข่มขู่, See also: การกรรโชก, Syn. blackmail
shakedown[N] การทดลองบิน, See also: การทดลองแล่นเรือ
shakedown[N] ที่นอนชั่วคราว, See also: เตียงนอนชั่วคราว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shakedownการรีดไถ (ทางการเมือง) [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A shakedown?ปอกลอกเหรอ Ghosts (2008)
- No, there's no shakedown.-ไม่ ไม่มีการปอกลอก Ghosts (2008)
So, what is this, then? Your little shakedown?แกคิดจะทำอะไร รีดไถเงินเหรอ Horrible Bosses (2011)
This is when he gives you the shakedown!นี่คือตอนที่เขาจะลอกเปลือกเธอไง! Watch While I Revise the World (2011)
Which means it's a shakedown.หมายความว่า มันคือการข่มขู่ Discovery (2012)
If all you're bringing is the Boston shakedown, you're not gonna be here long.ถ้าคุณทำได้แค่ข่มขู่ คุณคงอยู่ต่อได้อีกไม่นานหรอก Discovery (2012)
Well, what you call a shakedown,สิ่งที่คุณเรียกว่าการข่มขู่ Discovery (2012)
Is this a shakedown?นี่เป็นการข่มขู่รึเปล่า? Masquerade (2012)
Bullying, protection, shakedowns?ข่มข การป้องกัน shakedowns? The Family (2013)
What, is this a shakedown?นี่จะหลอกกินเงินเหรอ Before We Go (2014)
He collects shakedowns from illegal establishments such as Bobo's.เขาเก็บส่วยจากพวกผิดกฎหมาย แบบเดียวกับของโบโบ้ Live by Night (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHAKEDOWN    SH EY1 K D AW2 N
SHAKEDOWNS    SH EY1 K D AW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shakedown    (n) ʃˈɛɪkdaun (sh ei1 k d au n)
shakedowns    (n) ʃˈɛɪkdaunz (sh ei1 k d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Notlager {n} | Notlager {pl}shakedown | shakedowns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喝上げ[かつあげ, katsuage] (n,vs) (uk) (sl) extortion of money or goods (e.g. from lower year students); shakedown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shakedown \Shake"down`\, n.
   A temporary substitute for a bed, as one made on the floor or
   on chairs; -- perhaps originally from the shaking down of
   straw for this purpose. --Sir W. Scott.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shakedown
   adj 1: intended to test a new system under operating conditions
       and to familiarize the operators with the system; "a
       shakedown cruise"
   n 1: initial adjustments to improve the functioning or the
      efficiency and to bring to a more satisfactory state; "the
      new industry's economic shakedown"
   2: a very thorough search of a person or a place; "a shakedown
     by the police uncovered the drugs"
   3: extortion of money (as by blackmail)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top