ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shadowbox

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shadowbox-, *shadowbox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shadowbox[VI] ซ้อมชกมวยหน้ากระจก (ไม่มีคู่ชก), See also: ซ้อมชกมวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art, #22,761 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シャドーボクシング[, shado-bokushingu] (n) shadowboxing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  shadowbox
      v 1: go through boxing motions without an opponent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top