ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seek time

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seek time-, *seek time*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
seek timeเวลาแสวงหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークタイム[, shi-kutaimu] (n) {comp} seek time [Add to Longdo]
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] (n) {comp} positioning time; seek time [Add to Longdo]
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] (n) {comp} positioning time; seek time [Add to Longdo]
平均シーク時間[へいきんシークじかん, heikin shi-ku jikan] (n) {comp} average of seek time [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シーク時間[シークじかん, shi-ku jikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]
位置決め時間[いちぎめじかん, ichigimejikan] positioning time, seek time [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  seek time
      n 1: (computer science) the time it takes for a read/write head
           to move to a specific data track

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top