ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seed pearl

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seed pearl-, *seed pearl*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seed pearl[N] ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1/4 เกรน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seed pearln. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seed \Seed\ (s[=e]d), n.; pl. {Seed} or {Seeds}. [OE. seed, sed,
   AS. s[=ae]d, fr. s[=a]wan to sow; akin to D. zaad seed, G.
   saat, Icel. s[=a][eth], sae[eth]i, Goth. manas[=e][thorn]s
   seed of men, world. See {Sow} to scatter seed, and cf.
   {Colza}.]
   1. (Bot.)
    (a) A ripened ovule, consisting of an embryo with one or
      more integuments, or coverings; as, an apple seed; a
      currant seed. By germination it produces a new plant.
    (b) Any small seedlike fruit, though it may consist of a
      pericarp, or even a calyx, as well as the seed proper;
      as, parsnip seed; thistle seed.
      [1913 Webster]
 
         And God said, Let the earth bring forth grass,
         the herb yielding seed, and the fruit tree
         yielding fruit after his kind, whose seed is in
         itself.              --Gen. i. 11.
      [1913 Webster]
 
   Note: The seed proper has an outer and an inner coat, and
      within these the kernel or nucleus. The kernel is
      either the embryo alone, or the embryo inclosed in the
      albumen, which is the material for the nourishment of
      the developing embryo. The scar on a seed, left where
      the stem parted from it, is called the hilum, and the
      closed orifice of the ovule, the micropyle.
      [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) The generative fluid of the male; semen; sperm;
    -- not used in the plural.
    [1913 Webster]
 
   3. That from which anything springs; first principle;
    original; source; as, the seeds of virtue or vice.
    [1913 Webster]
 
   4. The principle of production.
    [1913 Webster]
 
       Praise of great acts he scatters as a seed,
       Which may the like in coming ages breed. --Waller.
    [1913 Webster]
 
   5. Progeny; offspring; children; descendants; as, the seed of
    Abraham; the seed of David.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this sense the word is applied to one person, or to
      any number collectively, and admits of the plural form,
      though rarely used in the plural.
      [1913 Webster]
 
   6. Race; generation; birth.
    [1913 Webster]
 
       Of mortal seed they were not held.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   {Seed bag} (Artesian well), a packing to prevent percolation
    of water down the bore hole. It consists of a bag
    encircling the tubing and filled with flax seed, which
    swells when wet and fills the space between the tubing and
    the sides of the hole.
 
   {Seed bud} (Bot.), the germ or rudiment of the plant in the
    embryo state; the ovule.
 
   {Seed coat} (Bot.), the covering of a seed.
 
   {Seed corn}, or {Seed grain} (Bot.), corn or grain for seed.
    
 
   {To eat the seed corn}, To eat the corn which should be saved
    for seed, so as to forestall starvation; -- a desparate
    measure, since it only postpones disaster. Hence: any
    desparate action which creates a disastrous situation in
    the long-term, done in order to provide temporary relief.
    
 
   {Seed down} (Bot.), the soft hairs on certain seeds, as
    cotton seed.
 
   {Seed drill}. See 6th {Drill}, 2
    (a) .
 
   {Seed eater} (Zool.), any finch of the genera {Sporophila},
    and {Crithagra}. They feed mainly on seeds.
 
   {Seed gall} (Zool.), any gall which resembles a seed, formed
    on the leaves of various plants, usually by some species
    of Phylloxera.
 
   {Seed leaf} (Bot.), a cotyledon.
 
   {Seed lobe} (Bot.), a cotyledon; a seed leaf.
 
   {Seed oil}, oil expressed from the seeds of plants.
 
   {Seed oyster}, a young oyster, especially when of a size
    suitable for transplantation to a new locality.
 
   {Seed pearl}, a small pearl of little value.
 
   {Seed plat}, or {Seed plot}, the ground on which seeds are
    sown, to produce plants for transplanting; a nursery.
 
   {Seed stalk} (Bot.), the stalk of an ovule or seed; a
    funicle.
 
   {Seed tick} (Zool.), one of several species of ticks
    resembling seeds in form and color.
 
   {Seed vessel} (Bot.), that part of a plant which contains the
    seeds; a pericarp.
 
   {Seed weevil} (Zool.), any one of numerous small weevils,
    especially those of the genus {Apion}, which live in the
    seeds of various plants.
 
   {Seed wool}, cotton wool not yet cleansed of its seeds.
    [Southern U.S.]
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seed pearl
   n 1: a small imperfect pearl

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

seed pearl ( S IY1 D P ER1 L)

 


  

 
seed pearl
 • ไข่มุกขนาดเล็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 1/4 เกรน[Lex2]
 • n. ไข่มุกที่มีน้ำหนักต่ำกว่า1/4grain [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top