ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scylla

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scylla-, *scylla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Scylla[N] ปีศาจทะเล (เทพนิยายกรีกโบราณ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scylla(ซิล'ละ) n. (เทพนิยายกรีกโบราณ) เทพธิดาทะเลที่แปลงร่างเป็นปีศาจทะเล -Phr. (between Scylla and Charybbdisระหว่างโขดหินกับปีศาจ,หนีเสือปะจระเข้)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're successful with obtaining scylla,ถ้านายเอาซิลล่ามาได้สำเร็จ ! The Legend (2008)
If you want scylla, and I assume you still do,ถ้านายยังต้องการซิลลา และฉันรู้ว่านายยังต้องการอยู่ The Legend (2008)
The company is moving scylla to a bunker in pennsylvania.พวกคอมพานีจะย้ายชิลล่าไปที่หลบภัย ในรัฐเพนซิลวาเนีย The Legend (2008)
And scylla will be gone by morning.และซิลล่าจะหายไปเมื่อถึงตอนเช้า The Legend (2008)
Yeah, and when we get scylla,ใช่ และเมื่อไหร่ที่เราได้ซิลล่า The Legend (2008)
Scylla is moving.ซิลล่า กำลังถูกย้าย The Legend (2008)
Into the company hole and he finds scylla,ช่องโหว่ของคอมพานีและเจอซิลล่า The Legend (2008)
The scylla's security is the foundationความปลอดภัยของซิลล่า เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด The Legend (2008)
When will scylla be installed in pennsylvania?ซิลล่าจะไปถึง เพนซิลวาเนีย เมื่อไร? The Legend (2008)
Surrounding scylla is a bit tricky.รอบๆข้างซิลล่า ยากไปสักนิด The Legend (2008)
Are you familiar with a project called scylla?เคยมีโปรเจกที่ใช้ชื่อคล้ายๆว่า ซิลล่า ไหม? The Legend (2008)
This man would like to talk to you about scylla.ชายคนนี้อยากจะคุยกับคุณเกี่ยวกับซิลล่า The Legend (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Scylla    (n) sˈɪlə (s i1 l @)
Scyllas    (n) sˈɪləz (s i1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝉海老[せみえび;セミエビ, semiebi ; semiebi] (n) (uk) blunt slipper lobster (species of shovel-nosed lobster, Scyllarides squammosus) [Add to Longdo]
姫蝉海老[ひめせみえび;ヒメセミエビ, himesemiebi ; himesemiebi] (n) (uk) slipper lobster of genus Scyllarus (esp. species Scyllarus cultrifer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scylla \Scyl"la\, n.
   A dangerous rock on the Italian coast opposite the whirpool
   Charybdis on the coast of Sicily, -- both personified in
   classical literature as ravenous monsters. The passage
   between them was formerly considered perilous; hence, the
   saying "Between Scylla and Charybdis," signifying a great
   peril on either hand.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Scylla
   n 1: (Greek mythology) a sea nymph transformed into a sea
      monster who lived on one side of a narrow strait; drowned
      and devoured sailors who tried to escape Charybdis (a
      whirlpool) on the other side of the strait

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Scylla /sila/ 
  Scylla

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Scylla /skila/
  Scylla

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top