ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scuffling

S K AH1 F AH0 L IH0 NG   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scuffling-, *scuffling*, scuffl
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, there were an unusual amount of tweaky-looking vampires scuffling around the doorstep last night.คือมันมีแวมไพร์ท่าทางเพี้ยนๆหลายสิบตัว มาสวนสนามแถวบันไดหน้าบ้านเราเมื่อคืนนะ Turn This Mother Out (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SCUFFLING S K AH1 F AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scuffling (v) skˈʌflɪŋ (s k uh1 f l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
格闘(P);挌闘[かくとう, kakutou] (n,vs) hand-to-hand fighting; grappling; scuffling; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scuffle \Scuf"fle\, v. i. [imp. & p. p. {Scuffled}; p. pr. & vb.
   n. {Scuffling}.] [Freq. of scuff, v.i.; cf. Sw. skuffa to
   push, shove, skuff a push, Dan. skuffe a drawer, a shovel,
   and E. shuffle, shove. See {Shove}, and cf. {Shuffle}.]
   1. To strive or struggle with a close grapple; to wrestle in
    a rough fashion.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to strive or contend tumultuously; to struggle
    confusedly or at haphazard.
    [1913 Webster]
 
       A gallant man had rather fight to great disadvantage
       in the field, in an orderly way, than scuffle with
       an undisciplined rabble.       --Eikon
                          Basilike.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top