ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sclerotium

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sclerotium-, *sclerotium*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sclerotiumปึกใยรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
菌核[きんかく, kinkaku] (n) sclerotium [Add to Longdo]
猪苓[ちょれい;チョレイ, chorei ; chorei] (n) (See 猪苓舞茸) umbrella polypore sclerotium (used as a diuretic, antipyretic, and antitussive in traditional Chinese medicine) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sclerotium \Scle*ro"ti*um\, n.; pl. {Sclerotia}. [NL., fr. Gr.
   sklhro`s hard.]
   1. (Bot.) A hardened body formed by certain fungi, as by the
    {Claviceps purpurea}, which produces ergot.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The mature or resting stage of a plasmodium.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sclerotium
   n 1: form genus of sterile imperfect fungi; many form sclerotia;
      some cause sclerotium disease in plants [syn: {Sclerotium},
      {genus Sclerotium}]
   2: compact usually dark-colored mass of hardened mycelium
     constituting a vegetative food-storage body in various true
     fungi; detaches when mature and can give rise to new growth

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top