หรือคุณหมายถึง scandalousneß?
Search result for

scandalousness

(3 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scandalousness-, *scandalousness*, scandalousnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scandalousness[N] ความน่าอับอาย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scandalousness \Scan"dal*ous*ness\, n.
   Quality of being scandalous.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scandalousness
   n 1: disgracefulness that offends public morality

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

scandalousness

 


  

 
scandalousness
 • ความน่าอับอาย[Lex2]
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
scandalous, scandalously, credulousness, scandalmongers, scurrilousness, scrupulousness, scandalizing, contagiousness, scandalmonger's, credulousness's, scurrilousness's

Similar FRENCH words suggested by aspell:
scandalisez, scandalisiez

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top