ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sawmill

S AO1 M IH2 L   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sawmill-, *sawmill*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sawmill[N] โรงเลื่อย, See also: โรงเลื่อยจักร, Syn. mill, lumber mill, portable mill

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sawmill(ซอ'มิล) n. โรงเลื่อย,โรงเลื่อยจักร,แท่นเลื่อย

English-Thai: Nontri Dictionary
sawmill(n) โรงเลื่อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And may never make it. We saw this huge tree down on Sawmill Road, and they've already closed off York Street.อาจมาไม่ได้ มีต้นไม้ล้มบน ถ.ซอว์มิลล์ ถ.ยอร์ค ก็ปิดด้วย The Perfect Storm (2010)
I got 700 acres of corn 12 percent of the Tug Fork sawmill and nearly 10,000 in financial instruments.ฉันมีไร่ข้าวโพด 700 เอเคอร์ โรงเลื่อยทักฟอร์ค 12% และเอกสารการเงินอีกเกือบ 10,000 Episode #1.1 (2012)
We found a deed of foreclosure for a place called renniker farm out on sawmill road.เราพบพื้นที่ๆรอการขาย สำหรับที่ๆเรียกว่า เรนนิเกอร์ฟาร์ม อยู่นอกถนนซอลเมล์ Bad Moon Rising (2012)
Mr. Raymond Collins, Sawmill Road, Ravenswood.นายเรย์มอนด์ คอลลินส์ ถนนซอลมิลล์ ราเวนสวู้ด Pilot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเลื่อย[N] sawmill, Example: นายทุนเจ้าของโรงเลื่อยมาขอสัมปทานตัดไม้, Count unit: แห่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรงเลื่อย[n.] (rōng leūay) EN: sawmill   FR: scierie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAWMILL S AO1 M IH2 L
SAWMILLS S AO1 M IH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sawmill (n) sˈɔːmɪl (s oo1 m i l)
sawmills (n) sˈɔːmɪlz (s oo1 m i l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sägewerk {n}; Sägemühle {f} | Sägewerke {pl}; Sägemühlen {pl}sawmill | sawmills [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
製材工場[せいざいこうじょう, seizaikoujou] (n) saw mill; sawmill; mill [Add to Longdo]
製材所[せいざいしょ, seizaisho] (n) sawmill; lumbermill [Add to Longdo]
木工所[もっこうじょ;もっこうしょ, mokkoujo ; mokkousho] (n) carpentry shop; woodworking plant; sawmill [Add to Longdo]
木工場[もっこうじょう, mokkoujou] (n) sawmill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sawmill \Saw"mill`\, n.
   A mill for sawing, especially one for sawing timber or
   lumber.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sawmill
   n 1: a large sawing machine
   2: a mill for dressing logs and lumber [syn: {lumbermill},
     {sawmill}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top