Search result for

sank

(81 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sank-, *sank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sank[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ sink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sank(แซงคฺ) v. กริยาช่อง 2 ของ sink
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู

English-Thai: Nontri Dictionary
sank(vt) pp ของ sink

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A cargo ship sank one night. It caught fire and went down.คืนวันที่เรือบรรทุกสินค้าลำหนี่งล่ม ไฟใหม้และจมลง Doubt (2008)
And they sank into the throes fiery demonic passion.""ทั้งคู่ตกลงสู่ห้วงอารมณ์เร่าร้อนแห่งปีศาจ" The Monster at the End of This Book (2009)
I just let her go, and she sank straight down on her belly to the bottom of the tank.หากชีวิตย่ำแย่ โดยการหยุดหายใจ The Cove (2009)
I didn't know why my heart suddenly sank.ชั้นไม่รู้ทำไมชั้นรู้สึกเจ็บที่หัวใจ Episode #1.3 (2009)
Doodle honey, you go get yourself a sanka.ที่รัก คุณไปหากาแฟดื่มก่อนไป Acafellas (2009)
As I watched, it sank.ตอนที่ฉันมองมันค่อยๆจมลง Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Uh, one of these bones sank and the other one floated.มันตอบข้อสงสัยเรื่องกระดูกเสื่อม The Proof in the Pudding (2010)
The Japanese navy came in and sank all of our escorts.เมื่อกองทัพเรือญี่ปุ่นมา.. จมกองกำลังนำร่องของพวกเรา.. Basilone (2010)
In fact, one wag once said that the real thing that sank the Titanic was the extra weight of all the stowaway time travelersว่าสิ่งที่จริงที่จมไททานิค เป็นน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ทุกเวลาเดินทางแอบ Is Time Travel Possible? (2010)
Paul you sankรับรองสนุกแน่ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Then his ship sank in the Korean War.แล้วเรือของเค้าก็จมลงในสงครามเกาหลี From Up on Poppy Hill (2011)
His supply ship sank during a battle in the Korean War.เรือของเค้าถูกจมลงระหว่างการต่อสู้ในสงครามเกาหลี From Up on Poppy Hill (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sankThe boat sank during the storm.
sankIt was in 1912 that the Titanic sank during her first voyage.
sankAs time went on, our hopes sank.
sankThe submarine sank, never to rise again.
sankA ship sank near here yesterday.
sankYour goodwill sank into my heart.
sankThe ship sank to the bottom of the sea.
sankThe sun sank below the horizon before I knew.
sankThe boat began to take in water and soon sank.
sankIt came out in yesterday's Sankei.
sankThe boat sank to the bottom.
sankA cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.

CMU English Pronouncing Dictionary
SANK    S AE1 NG K
SANKA    S AE1 NG K AH0
SANKO    S AE1 NG K OW0
SANKS    S AE1 NG K S
SANKEI    S AE1 NG K IY0
SANKER    S AE1 NG K ER0
SANKEY    S AE1 NG K IY0
SANKYO    S AE1 NG K Y OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sank    (v) (s a1 ng k)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
参加[さんか, sanka] (vt) เข้าร่วมกิจกรรม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sankt Peter; der Heilige PetrusSaint Peter [Add to Longdo]
Sanktion {f}; Zustimmung {f}; Erlaubnis {f} | seine Erlaubnis für etw. gebensanction | to give one's sanction to sth. [Add to Longdo]
Sanktion {f}; Zwangsmaßnahme {f} [pol.] | Sanktionen {pl}; Zwangsmaßnahmen {pl}sanction | sanctions [Add to Longdo]
sanksubsided [Add to Longdo]
sanktionieren | sanktionierend | sanktioniertto sanction | sanctioning | sanctioned [Add to Longdo]
verelendetesank into poverty [Add to Longdo]
Sankt-Lorenz-Strom {m}St Laurence (river) [Add to Longdo]
Sankt-Peterburg; Leningrad (Stadt in Russland)Sankt-Peterburg; Leningrad (city in Russia) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機;桁上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
ご参考まで[ごさんこうまで, gosankoumade] (exp) for your reference; FYR; for your information; FYI [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] (exp) {comp} calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] (n) {comp} summer; analog adder [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) {comp} analog computer [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
ハイブリッド計算機[ハイブリッドけいさんき, haiburiddo keisanki] hybrid computer [Add to Longdo]
ハンドヘルド計算器[はんどへるどけいさんき, handoherudokeisanki] pocket calculator, hand-held calculator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[さんかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]
傘下[さんか, sanka] untergeordnet [Add to Longdo]
参加[さんか, sanka] Teilnahme, Beteiligung [Add to Longdo]
参考書[さんこうしょ, sankousho] Nachschlagewerk [Add to Longdo]
山峡[さんきょう, sankyou] Bergschlucht [Add to Longdo]
散会[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
酸化[さんか, sanka] Oxydation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sank \Sank\ (s[a^][ng]k),
   imp. of {Sink}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sink \Sink\ (s[i^][ng]k), v. i. [imp. {Sunk} (s[u^][ng]k), or
   ({Sank} (s[a^][ng]k)); p. p. {Sunk} (obs. {Sunken}, -- now
   used as adj.); p. pr. & vb. n. {Sinking}.] [OE. sinken, AS.
   sincan; akin to D. zinken, OS. sincan, G. sinken, Icel.
   s["o]kkva, Dan. synke, Sw. sjunka, Goth. siggan, and probably
   to E. silt. Cf. {Silt}.]
   1. To fall by, or as by, the force of gravity; to descend
    lower and lower; to decline gradually; to subside; as, a
    stone sinks in water; waves rise and sink; the sun sinks
    in the west.
    [1913 Webster]
 
       I sink in deep mire.         --Ps. lxix. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To enter deeply; to fall or retire beneath or below the
    surface; to penetrate.
    [1913 Webster]
 
       The stone sunk into his forehead.   --1 San. xvii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to enter so as to make an abiding impression; to
    enter completely.
    [1913 Webster]
 
       Let these sayings sink down into your ears. --Luke
                          ix. 44.
    [1913 Webster]
 
   4. To be overwhelmed or depressed; to fall slowly, as so the
    ground, from weakness or from an overburden; to fail in
    strength; to decline; to decay; to decrease.
    [1913 Webster]
 
       I think our country sinks beneath the yoke. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He sunk down in his chariot.     --2 Kings ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       Let not the fire sink or slacken.   --Mortimer.
    [1913 Webster]
 
   5. To decrease in volume, as a river; to subside; to become
    diminished in volume or in apparent height.
    [1913 Webster]
 
       The Alps and Pyreneans sink before him. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fall; subside; drop; droop; lower; decline; decay;
     decrease; lessen.
     [1913 Webster]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sink
 
 1. (sank, sunk veya sunken) batmak, garkolmak
 2. yıkılmak, halsizlikten düşmek
 3. irtifa kaybetmek, düşmek: dalmak, derinliğine gitmek: ağır ağır inmek: girmek: etkilemek, tesir etmek, içine işleyip girmek: çukurlaşmak: yavaş yavaş ölmek: gurup etmek: batırmak, daldırmak: indirmek: gururunu kırmak
 4. azaltmak, eksiltmek: para yatırmak: kazıp açmak. sinking fund itfa sermayesi, amortisman sandığı.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 sank [zaŋk]
   subsided
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top