ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sanctimony

S AE1 NG K T AH0 M OW2 N IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sanctimony-, *sanctimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sanctimony[N] การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์, See also: การแสร้งทำเป็นถูกต้อง, การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์, Syn. sanctimoniousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sanctimony(แซงคฺ'ทะโมนี) n. การแสร้งทำเป็นศักดิ์สิทธิ์,การแสร้งทำเป็นถูกต้อง,การแสร้งทำเป็นซื่อสัตย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Armed Forces, the White House. I'd had enough of Brassel and his sanctimony.แต่ฉันจะให้คนอย่างบรัสเซล มาทำให้งานฉันล่มไม่ได้ Mission: Impossible III (2006)
Allison, spare me your sanctimony.อัลลิสัน เลิกกฎเกณฑ์ศักดิ์สิทธ์ไว้ซักพักเถอะ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
SANCTIMONY    S AE1 NG K T AH0 M OW2 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frömmelei {f} | Frömmeleien {pl}sanctimony | sanctimonies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanctimony \Sanc"ti*mo*ny\, n. [L. sanctimonia, fr. sanctus
   holy: cf. OF. sanctimonie. See {Saint}.]
   Holiness; devoutness; scrupulous austerity; sanctity;
   especially, outward or artificial saintliness; assumed or
   pretended holiness; hypocritical devoutness.
   [1913 Webster]
 
      Her pretense is a pilgrimage; . . . which holy
      undertaking with most austere sanctimony she
      accomplished.              --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sanctimony
   n 1: the quality of being hypocritically devout [syn:
      {sanctimoniousness}, {sanctimony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top