ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sampan

S AE1 M P AE0 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sampan-, *sampan*
Possible hiragana form: さんぱん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sampan[N] เรือสำปั้น, See also: เรือเล็กที่ใช้ในเมืองจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sampan(แซม'แพน) n. เรือสำปั้น,เรือแจวในเมืองจีน

English-Thai: Nontri Dictionary
sampan(n) เรือแจว,เรือสำปั้น,เรือจ้าง,เรือพาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำปั้น[N] sampan, See also: sanpan, Syn. เรือสำปั้น, Example: เรือสำปั้นขนาด 8 ศอก จอดเกยเลนนิ่งอยู่ในลำคลอง, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือต่อเสริมกราบชนิดหนึ่ง เดิมทำด้วยไม้กระดาน 3 แผ่น ท้ายสูงกว่าหัวเรือ ใช้แจวหรือพาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือสำปั้น[n. exp.] (reūa sampan) FR: sampan = sampang [m]
สำปั้น[n.] (sampan) EN: sampan   FR: sampan = sampang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAMPAN    S AE1 M P AE0 N
SAMPANS    S AE1 M P AE0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sampan    (n) sˈæmpæn (s a1 m p a n)
sampans    (n) sˈæmpænz (s a1 m p a n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] sampan, #74,190 [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] sampan, #80,745 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sampan {m}; chinesisches Wohnbootsampan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三板[さんぱん, sanpan] (n) sampan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sampan \Sam"pan\, n. (Naut.)
   A Chinese boat from twelve to fifteen feet long, covered with
   a house, and sometimes used as a permanent habitation on the
   inland waters. [Written also {sanpan}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sampan
   n 1: an Asian skiff usually propelled by two oars

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sampan /zampan/
  sampan

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top