ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

salting

S AO1 L T IH0 NG   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -salting-, *salting*, salt
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're salting the soilที่พวกมันโปรย น่าจะเป็นเกลือ The Ruins (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
SALTING S AO1 L T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
salting (v) sˈɔːltɪŋ (s oo1 l t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
塩蔵[えんぞう, enzou] (n) preserving in salt; salting down [Add to Longdo]
呼び塩[よびじお, yobijio] (n) desalting (drawing salt) from salted food; salt used for desalting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salt \Salt\, v. t. [imp. & p. p. {Salted}; p. pr. & vb. n.
   {Salting}.]
   1. To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve
    with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt
    fish, beef, or pork; to salt cattle.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill with salt between the timbers and planks, as a
    ship, for the preservation of the timber.
    [1913 Webster]
 
   {To salt a mine}, to artfully deposit minerals in a mine in
    order to deceive purchasers regarding its value. [Cant]
 
   {To salt away}, {To salt down}, to prepare with, or pack in,
    salt for preserving, as meat, eggs, etc.; hence,
    colloquially, to save, lay up, or invest sagely, as money.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Salting \Salt"ing\, n.
   1. The act of sprinkling, impregnating, or furnishing, with
    salt.
    [1913 Webster]
 
   2. A salt marsh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 salting
   n 1: the act of adding salt to food

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top