Search result for

saffrons

(72 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -saffrons-, *saffrons*, saffron
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา saffrons มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *saffrons*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
saffron[N] ผงสีเหลืองอมส้มทำจากดอก Crocus
saffron[N] สีเหลืองอมส้ม, See also: สีแสด, สีส้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
saffron(แซฟ'เริน) n. หญ้าฝรั่ง, สีเหลืองอมส้ม, สีผ้าเหลืองของพระสงฆ์

English-Thai: Nontri Dictionary
saffron(adj) สีเหลือง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Saffron (n ) หญ้าฝรั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you have any idea how hard it is to find saffron in this town?พ่อรู้มั้ยครับว่ามันยากแค่ไหน กว่าจะหาซื้อหญ้าฝรั่นได้ในเมืองนี้ Duets (2010)
Maybe a bit of saffron.ซาฟฟรอนหน่อย Perfect Sense (2011)
I forgot the vanilla saffron.ยังขาดวานิลลาแซฟฟรอน Traffic (2011)
Hi, Saffron.ไง แซฟฟรอน The Sisters Mills (2015)
I shall try my luck with the young Miss Saffron.ส่วนผมจะลองคุยกับหนูน้อยแซฟฟรอนดู The Sisters Mills (2015)
Saffron, who is this a drawing of?แซฟฟรอน ที่หนูวาดคือใครจ๊ะ The Sisters Mills (2015)
Well, what about Saffron's drawing?แล้วรูปที่แซฟฟรอนวาดล่ะ The Sisters Mills (2015)
They belong to Emilina Saffron.เจ้าของคือเอมิลิน่า แซฟฟรอน American Duos (2007)
Fill it with Saffron.ให้ฉันเป็นคนรักษาดีกว่าน่า American Duos (2007)
Emilina Saffron was found in the bathroom of her hotel suite this morning.เอมิลิน่า ซาฟฟรอน ถูกพบแล้ว ในห้องน้ำ ของห้องสวีทของเธอเมื่อเช้านี้ American Duos (2007)
Mr. St. Nigel, Ms. Saffron was released this morning after her alibi checked out.คุณเซนต์ไนเจล คุณซัฟฟอนถูกปล่อยตัวออกเมื่อเช้านี้ หลังจากที่ข้อแก้ตัวของเธอถูกเช็คออก American Duos (2007)
I'm not putting my hand in Emilina Saffron's toilet water, Shawn.ฉันไม่เอามือของฉันล้วงเช้าไปในโถส้วมเอมิลิน่า ซัฟฟอนแน่ ชอว์น American Duos (2007)
Ms. Saffron woke up out of her coma, rabbit-punched me in the sternum, and remembered this guy as one of her assailants.คุณซาฟฟรอนฟื้นจากโคม่าแล้ว ฉันโดนชกที่อก และจำผู้ชายที่ทำร้ายเธอได้ American Duos (2007)
being a hero never filled anyone's sack with salt and saffron.เป็นฮีโร่ ไม่ทำให้ใครรวย Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
I know what this needs! Saffron! A little saffron would make this!ผมรู้ว่าต้องใส่อะไรอีก เซฟฟรอน ใส่เซฟฟรอนอีกนิด Ratatouille (2007)
Saffron. Why do I get the feelingเซฟฟรอน ทำไมฉันถึงรู้สึกว่า Ratatouille (2007)
- Saffron. - Not good.เซฟฟรอน ไม่ดีหรอก Ratatouille (2007)
Saffron.เซฟฟรอน Ratatouille (2007)
I'm telling you, saffron will be just the thing. Gusteau swears by it.พูดจริงๆ นะ เซฟฟรอนจะทำให้มันอร่อยขึ้น กูสโตว่ายังงั้น Ratatouille (2007)
Ah, I'Aquila saffron. Italian. Huh?อ้า ไอคิล่าเซฟฟรอน ของอิตาเลี่ยนด้วยเหรอะ Ratatouille (2007)
There's saffron lemon risotto, white pizza, cayenne tea.มีริซอตโต้เลม่อน ไวท์ พิซซ่า ชาพริกป่น I Had a Dream (2008)
Marc Saffron. Channel 7 News.Marc Saffron für Kanal 7. The Fisher King (1991)
Marc Saffron's on the scene.Marc Saffron vor Ort. The Fisher King (1991)
They belong to Emilina Saffron.Sie gehören zu Emilina SaffronAmerican Duos (2007)
Emilina Saffron was found in the bathroom of her hotel suite this morning.Emilina Saffron wurde heute morgen im Badezimmer ihrer Hotelsuite gefunden. American Duos (2007)
Mr. St. Nigel, Ms. Saffron was released this morning after her alibi checked out.Mr. St. Nigel, Ms. Saffron wurde heute morgen entlassen nachdem ihr Alibi bestätigt wurde. American Duos (2007)
I'm not putting my hand in Emilina Saffron's toilet water, Shawn.Ich stecke meine Hand nicht in Emilina Saffrons Toiletten Wasser, Shawn. American Duos (2007)
Ms. Saffron woke up out of her coma, rabbit-punched me in the sternum, and remembered this guy as one of her assailants.Ms. Saffron wachte aus ihrem Koma auf, schlug mir mehrmals aufs Brustbein, und konnte ihn als Angreifer identifizieren. American Duos (2007)
But I was saved by the bread shop on Saffron Hill the only baker to use a certain French glaze on their loaves a Brittany sage.Doch rettete mich die Bäckerei in der Saffron Hill. Die einzige, die eine spezielle französische Glasur verwendet. Sherlock Holmes (2009)
Her name is Saffron - Saffron Snow.Ihr Name ist Saffron. Saffron Snow. A Marine Story (2010)
Saffron?SaffronA Marine Story (2010)
Saffron...Saffron... A Marine Story (2010)
Saffron, keep moving!Saffron, beweg dich! A Marine Story (2010)
To Saffron...Auf SaffronA Marine Story (2010)
(all) To Saffron!Auf SaffronA Marine Story (2010)
I want to ask you abut Saffron.Ich muss dich was über Saffron fragen. A Marine Story (2010)
But I really need to find Saffron.Ich muss jetzt dringend Saffron suchen. A Marine Story (2010)
I want to talk to Saffron. Yeah, talk?Ich will mit Saffron reden. A Marine Story (2010)
Saffron, get out here!Saffron, komm her! A Marine Story (2010)
Do you have any idea how hard it is to find saffron in this town?Hast du gewusst, wie schwer es ist in dieser Stadt Saffron zu bekommen? Duets (2010)
He talked to Dondo about Ima and I doing something with theEr hat mit Dondo gesprochen, ob Ima und ich etwas mit den Saffron Sisters machen wollen, Brick (2011)
Said he wanted to use my best seller-- Saffron Sorority Girls.Er sagte, er wolle meinen Verkaufsschlager benutzen... die Saffron Sorority Sisters. Brick (2011)
Glad to see the Saffron sisters are still together.Schön zu sehen, dass die Saffron-Schwestern noch zusammen sind. Authority Vested (2012)
Lyle! Looks like you hit it off with Saffron tonight.Lyle, du konntest wohl heute Abend bei Saffron landen. The Internship (2013)
Saffron?SaffronCompulsion (2013)
Saffie, what happened?Saffron? Was ist passiert? Compulsion (2013)
This is Saffron Nelson?Ist das hier Saffron Nelson? Compulsion (2013)
Saffron?SaffronCompulsion (2013)
No, actually Saffron's pretty solitary.Nein. Eigentlich ist Saffron eher eine Einzelgängerin. Compulsion (2013)
Saffron, honey, it's Christine,Saffron, Schätzchen, Christine hier. Compulsion (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝรั่น[n.] (faran = fáran) EN: saffron ; saffron crocus ; crocus sativus   FR: safran [m]
หญ้าฝรั่น[n.] (yāfaran) EN: saffron   FR: safran [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAFFRON    S AE1 F R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
saffron    (n) (s a1 f r @ n)
saffrons    (n) (s a1 f r @ n z)
Saffron Walden    (n) - (s a2 f r @ n - w o1 l d n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Safran {m}saffron [Add to Longdo]
safrangelb {adj}saffron [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サフラン[, safuran] (n) saffron (dut [Add to Longdo]
柑子色[こうじいろ, koujiiro] (n,adj-no) (arch) orange; saffron [Add to Longdo]
犬サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
氷下魚;氷魚[こまい;コマイ, komai ; komai] (n) (1) (uk) saffron cod (Eleginus gracilis); (2) (こまい only) (poet) fish caught under ice [Add to Longdo]
鬱金色[うこんいろ, ukon'iro] (n) yellow; saffron (color, colour) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, ] tangerine yellow; saffron (yellow) [Add to Longdo]
番红花[fān hóng huā, ㄈㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, / ] saffron (Crocus sativus) [Add to Longdo]
藏红花[zàng hóng huā, ㄗㄤˋ ㄏㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, / ] saffron (Crocus sativus) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top