ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

safflower

S AE1 F L AW2 ER0   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -safflower-, *safflower*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
safflower[N] ดอกคำฝอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
safflower(แซฟ'ฟลาวเออะ) n. พืชจำพวกคำฝอย, ดอกของพืชดังกล่าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำฝอย[n.] (khamføi) EN: safflower   

CMU English Pronouncing Dictionary
SAFFLOWER    S AE1 F L AW2 ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
サフラワー[, safurawa-] (n) safflower [Add to Longdo]
サフラワー油[サフラワーゆ, safurawa-yu] (n) safflower oil [Add to Longdo]
紅花[べにばな;こうか, benibana ; kouka] (n) safflower; dyer's safflower; Carthamus tinctorius [Add to Longdo]
赤花[あかばな;アカバナ, akabana ; akabana] (n) (1) (uk) willowherb (Epilobium pyrricholophum); (2) safflower red; (3) kimono color combination (crimson outside, bluish purple inside) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Safflower \Saf"flow`er\, n. [F. safleur, saflor, for safran,
   influenced by fleur flower. See {Saffron}, and {Flower}.]
   1. (Bot.) An annual composite plant ({Carthamus tinctorius}),
    the flowers of which are used as a dyestuff and in making
    rouge; bastard, or false, saffron.
    [1913 Webster]
 
   2. The dried flowers of the {Carthamus tinctorius}.
    [1913 Webster]
 
   3. A dyestuff from these flowers. See {Safranin}
    (b) .
      [1913 Webster]
 
   {Oil of safflower}, a purgative oil expressed from the seeds
    of the safflower.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 safflower
   n 1: thistlelike Eurasian plant widely grown for its red or
      orange flower heads and seeds that yield a valuable oil
      [syn: {safflower}, {false saffron}, {Carthamus tinctorius}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top