Search result for

rundowns

(27 entries)
(0.1261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rundowns-, *rundowns*, rundown
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rundowns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rundowns*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rundown[N] บทสรุป, See also: บทย่อ, Syn. review, ontline, summary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"paIeness, confusion, and rundown conditionซีดขาว สับสน และความสูงลดลง Changeling (2008)
Now, Matron's instructed me to give you lot a rundown on the way we do things here.ข้าจะสรุปให้เจ้าฟังว่า ที่นี่เราอยู่กันอย่างไรบ้าง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I have a full rundown of the personnel aboard Destiny, and I doubt very much that civilians or the scientists would have endured this, so the question is whether or not Colonel Young would have put himself in this situation, or...ฉันมีข้อมูลทั้งหมด ของผู้คนบนยานDestinyนะ และฉันว่าคุณต้องเป็นแค่พลเรือน หรือไม่ก็นักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องมาทนแบบนี้ งั้นคำถามคือ Subversion (2010)
I need those rundowns on the interviews you did with the victim's johns.ฉันต้องการรายงานที่นายไปสัมภาษณ์ ลูกค้าที่เคยใช้บริการเหยื่อน่ะ Smokey and the Bandit (2011)
Give me a rundown on the buildings in the area and the years that they were built.ตรวจหารายงานเกี่ยวกับตึก ในบริเวณนี้ และปีที่สร้างตึกด้วย Dorado Falls (2011)
Let me give you a little rundown of this commercial's great elements.ผมจะบอกให้ว่าอะไรคือ สิ่งที่ยอดเยี่ยมของโฆษณานี้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
You got a rundown on the victim?คุณได้บทสรุปเหยื่อหรือยัง That's What You Get for Trying to Kill Me (2011)
I'm sure she'll be very happy to, uh, give you a full rundown of the case details.ผมแน่ใจว่าเธอต้องยินดีมาก ที่เอ่อ.. ให้รายงานสรุปคดีกับคุณ Red Dawn (2012)
Okay, so this is a rundown of how the injuries were dispersed across the remains.โอเค,นี่คือบทสรุปว่า การบาดเจ็บ ที่กระจายอยู่ทั่วซากศพเกิดขึ้นได้ยังไง The Method in the Madness (2012)
Every day the Secret Service does a rundown of threats against the president.ทุกวันราชการลับไม่ rundown ของภัยคุกคามต่อต้านประธานาธิบดี ทุกคนของพวกเหล่านี้อยู่บนมัน White House Down (2013)
Give me a floor rundown.ให้ฉัน rundown ชั้น Captain America: The Winter Soldier (2014)
And as you can see, it's old, it's rundown, it's desperately in need of a face-lift.และในขณะที่คุณสามารถดู มันเก่าก็ rundown, มันหมดในความต้องการของหน้าลิฟท์ และนี่คือแผนของฉัน The Little Rascals Save the Day (2014)
And it's kind of rundown, but a beautiful, beautiful view.จะพังอยู่แล้ว แต่วิวสวย Heat (1995)
You get tired, rundown, it won't run properly.คุณเหนื่อยเชื่องช้า มันไม่เกี่ยวกัน eXistenZ (1999)
So you can't take ramen noodles and a rundown inn, huh?คุณจะไม่กินบะหมี่และไม่อยุ่โรงแรมโกโรโกโสนี่เหรอ Art of Seduction (2005)
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง The Illusionist (2006)
Um, there are memos on the introspection rundowns, uh... forced isolation, you know, regulation of meals...Berichte über die "Inspection Rundowns", erzwungene Isolation, Essensvorschriften... The Fifth Estate (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNDOWN    R AH1 N D AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rundown    (n) (r uh1 n d au n)
rundowns    (n) (r uh1 n d au n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ablaufen; auslaufento rundown [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挟殺[きょうさつ, kyousatsu] (n,vs) (baseball) rundown [Add to Longdo]
傾れ;頽れ[なだれ, nadare] (n) (1) (傾れ only) sloping; slope; (2) rundown of glaze on a piece of china [Add to Longdo]
場末[ばすえ, basue] (n,adj-no) outskirts (e.g. of a shopping district); rundown district [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top