ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

runaround

R AH1 N AH0 R AW2 N D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -runaround-, *runaround*, runaroun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
runaround[N] การหลบหลีก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, sorry about giving you the runaround at the warehouse, but when you're dealing with the cartels, you can't be too careful.ใช่ครับ ขอโทษด้วยที่ทำให้คุณ วิ่งรอบโกดัง แต่ถ้าคุณรับมือกับมาเฟีย คุณต้องระวังเอาไว้มากๆ An Embarrassment of Bitches (2012)
They gave me the runaround for two hours before they allowed me to talk to anyone.พวกเขาให้ฉัน วิ่งไปรอบๆ เป็นเวลาสองชั่วโมง ก่อนที่เขาจะปล่อยฉัน ให้พูดกับคนอื่น Super 8 (2011)
You fancy a runaround with the Councillor?อยากดวลฝีมือกับท่านสส.หน่อยมั้ย? RocknRolla (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUNAROUND    R AH1 N AH0 R AW2 N D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Netzkarte {f} (Verkehr)runaround ticket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Run-around \Run"-a*round`\, n. (Med.)
   A whitlow running around the finger nail, but not affecting
   the bone. [Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Runaround \Run"a*round`\, n.
   a delaying or evasive, and sometimes deceptive, answer to an
   inquiry or request.
   [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top