ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowlock

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowlock-, *rowlock*
English-Thai: Nontri Dictionary
rowlock(n) ที่ยึดแจวให้ติดกับเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowlock    (n) rˈɒlək (r o1 l @ k)
rowlocks    (n) rˈɒləks (r o1 l @ k s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowlock \Row"lock\ (r[=o]"l[o^]k colloq. r[u^]l"[u^]k), n. [For
   oarlock; AS. [=a]rloc, where the second part is akin to G.
   loch a hole, E. lock a fastening. See {Oar}, and {Lock}.]
   1. (Naut.) A contrivance or arrangement serving as a fulcrum
    for an oar in rowing. It consists sometimes of a notch in
    the gunwale of a boat, sometimes of a pair of pins between
    which the oar rests on the edge of the gunwale, sometimes
    of a single pin passing through the oar, or of a metal
    fork or stirrup pivoted in the gunwale and suporting the
    oar; same as {oarlock}. [Chiefly Brit.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. One of the rings of masonry included in an arch having
    more than one ring.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowlock
   n 1: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the
      oar in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg},
      {pin}, {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top