ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rowboat

R OW1 B OW2 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rowboat-, *rowboat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rowboat[N] เรือพาย, Syn. vessel, dinghy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rowboat(โร'โบท) n. เรือพายขนาดเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
rowboat(n) เรือพาย,เรือแจว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forgot the rowboat.ลืม เรือพาย Life (2009)
Why did I forget the rowboat? Come here.ทำไมฉันลืมเรือพาย? มานี้สิ Life (2009)
And I'm sorry I don't have a rowboat, so we're even.ผมก็ขอโทษ ที่ผมไม่มีเรือพาย งั้นก็เจ๊ากันนะ The Social Network (2010)
- Exactly like rowboat cop.- ใช่แล้ว Rowboat Cop (ตำรวจเรือพาย) Aerodynamics of Gender (2010)
Sharice is a bad rowboat. Sink her.ชาร์รีสเป็นเรือพายไม่ดี จมหล่อนซะ Aerodynamics of Gender (2010)
Right - We use rowboats. Drinian, pick some men and come on shore.ก็ถูก เราจะพายเรือเข้าไป ดริเนี่ยน เลือกคนมาสักสองสามคน แล้วไปที่ฝั่งสิ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Get back in your rowboat and go home.ลงเรือกลับบ้านของเจ้าไป Ironclad (2011)
There's a dock, a rowboat, a pier, and, you know, we could hang a big sign there.และอีกอย่างเราสามารถที่จะแขวนป้ายใหญ่ ๆ A Hot Piece of A (2012)
What about the water bottle? And the stunt with the rowboat?แล้วเรื่องน้ำ กับเรือเล็กๆนั่นล่ะ Let the Water Hold Me Down (2012)
The zoo, rowboats, the works.สวนสัตว์, พายเรือบต, เดอะเวิร์ค Music of the Spheres (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rowboatI'd like to take it easy riding in a rowboat - just the two of us.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROWBOAT    R OW1 B OW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rowboat    (n) rˈoubout (r ou1 b ou t)
rowboats    (n) rˈoubouts (r ou1 b ou t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
早舟;早船;舸[はやぶね;はやふね, hayabune ; hayafune] (n) (1) (arch) fast-moving rowboat; (2) (See 関船) type of fast military ship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rowboat \Row"boat`\, n.
   A boat designed to be propelled by oars instead of sails.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rowboat
   n 1: a small boat of shallow draft with cross thwarts for seats
      and rowlocks for oars with which it is propelled [syn:
      {dinghy}, {dory}, {rowboat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top