ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

roughcast

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roughcast-, *roughcast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roughcast[N] ปูนฉาบ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roughcast    (v) rˈʌfkæst (r uh1 f k a s t)
roughcasts    (v) rˈʌfkæsts (r uh1 f k a s t s)
roughcasting    (v) rˈʌfkæstɪŋ (r uh1 f k a s t i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughcast \Rough`cast"\, v. t.
   1. To form in its first rudiments, without revision,
    correction, or polish. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To mold without nicety or elegance; to form with
    asperities and inequalities.
    [1913 Webster]
 
   3. To plaster with a mixture of lime and shells or pebbles;
    as, to roughcast a building.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Roughcast \Rough"cast`\, n.
   1. A rude model; the rudimentary, unfinished form of a thing.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind of plastering made of lime, with a mixture of
    shells or pebbles, used for covering buildings. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 roughcast
   n 1: a coarse plaster for the surface of external walls
   2: a rough preliminary model
   v 1: shape roughly
   2: apply roughcast to; "roughcast a wall"
   3: hew roughly, without finishing the surface; "rough-hew stone
     or timber" [syn: {rough-hew}, {roughcast}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top