Search result for

rouged

(644 entries)
(0.0893 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rouged-, *rouged*, roug, rouge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rouged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rouged*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rouge[N] ผงสีแดงละเอียดหรือชาดสำหรับทาแก้ม, Syn. blusher
rouge[N] ผงสีแดงที่ใช้ขัดโลหะหรือแก้ว
rouge[VI] แต้มชาด, See also: ทาด้วยชาด, แต่งแต้มด้วยชาด, Syn. apply cosmetics, make-up
rouge[VT] แต้มชาด, See also: ทาด้วยชาด, แต่งแต้มด้วยชาด, Syn. apply cosmetics, make-up
rough[ADJ] ขรุขระ, See also: ไม่เรียบ, สาก, หยาบ, Syn. bumpy, irregular, uneven, Ant. flat, smooth
rough[ADJ] มีพายุรุนแรง, Syn. choppy, windy, stormy, Ant. calm
rough[ADJ] ทุรกันดาร, See also: ยากลำบาก
rough[ADJ] หยาบคาย, See also: เกเร, รุนแรง, Syn. impolite, rude, unmannerly, Ant. gentle
rough[ADJ] คร่าวๆ, See also: หยาบๆ, Syn. approximate, imprecise, inexact
rough[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
rough[ADJ] ไม่ได้ตกแต่ง, See also: ยังไม่เสร็จเรียบร้อย, Syn. unfinished, unrefined
rough[N] พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ
rough[N] ต้นร่าง, See also: ฉบับร่าง, Syn. draft, outline
rough[N] คนที่ใช้ความรุนแรง, See also: อันธพาล, Syn. rowdy, ruffian
rough[VT] ทำให้ขรุขระ, See also: ทำให้หยาบกระด้าง
rough[VT] ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
trough[SL] กิน
trough[N] รางน้ำ
borough[N] เมืองเล็กๆ ที่ปกครองตนเอง, Syn. precinct
brought[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา bring, Syn. took
drought[N] ความแห้งแล้ง, See also: ความขาดแคลน, Syn. rainlessness, scarcity
roughen[VI] หยาบ, See also: ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden
roughen[VI] ทำให้หยาบ, See also: ทำให้ขรุขระ, Syn. chap, coarsen, harden
roughly[ADV] อย่างคร่าวๆ
through[PREP] ผ่านไป, See also: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด, Syn. straight through
through[PREP] ท่ามกลาง, Syn. throughout, during
through[PREP] ด้วยวิธี, Syn. by way of, in virtue of, at the hand of
through[PREP] ตลอดทุกจำนวน, See also: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด
through[PREP] ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
through[PREP] ปราศจากการหยุด, See also: ไปตรงตลอด, Syn. nonstop, unbroken, opened, Ant. broken, interrupted
through[PREP] เนื่องจาก, See also: เพราะ
through[ADV] ผ่านไปตาม
through[ADV] โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
through[ADV] ไปจนเสร็จสิ้น, See also: จนกระทั่งเรียบร้อย
through[ADJ] ซึ่งเดินทางรวดเดียว, See also: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว
through[ADJ] ที่เสร็จสิ้น
wrought[ADJ] ซึ่งสร้างขึ้น, Syn. created, manufactured, formed, worked
wrought[ADJ] ซึ่งสร้างอย่างประณีตและตั้งใจ
wrought[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ work (คำโบราณ)
brougham[N] รถม้า, See also: รถม้าที่มีที่นั่งคนขับอยู่ด้านหน้า ส่วนที่นั่งโดยสารอยู่ด้านหลัง, Syn. landau
rough in[PHRV] ลากคร่าว ๆ, See also: วาดคร่าวๆ, Syn. rough out
rough it[PHRV] ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย), Syn. live rough, sleep rough
rough up[PHRV] ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. ruffle up
rough up[PHRV] โจมตีเบา ๆ, See also: ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างหยาบคาย
roughage[N] วัตถุหยาบ, See also: อาหารหรือฟางลักษณะหยาบๆ, Syn. feed, fiber, hay
thorough[ADJ] ละเอียดถี่ถ้วน, See also: ละเอียดรอบคอบ, รอบคอบ, Syn. careful
thorough[ADJ] ที่ทำอย่างเต็มที่, See also: ที่ทำอย่างสมบูรณ์, Syn. complete
rough out[PHRV] วางแผนหยาบ ๆ / คร่าว ๆ, Syn. rough in
rough-hew[VT] ทำอย่างลวกๆ, See also: ทำคร่าวๆ
roughcast[N] ปูนฉาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
borough(เบอ'โร) n. เขตเทศบาลที่เล็กกว่าเมือง,เขตเลือกตั้ง
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
brougham(บรู'ธัม) n. รถม้าสี่ล้อชนิดหนึ่ง
brought(บรอท) v. กริยาช่อง 2 ของ bring
drought(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
droughty(เดรา'ที) adj. แห้งแล้ง,ไร้ฝน,กระหายน้ำ, See also: droughtiness n., Syn. dry
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
overwrought(โอ'เวอะรอท) adj. เหน็ดเหนื่อยเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,ประณีตเกินไป,เคร่งเครียดเกินไป,ตกใจง่าย,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ vi. กริยาช่อง 3 ของ overwork
rouge(รู'ฺ) n. เครื่องสำอางสีแดง,ชาดทาแก้มหรือฝีปากให้แดง,ผงสีแดงที่ใช้ขัดโลหะ (มักเป็นผงเฟอริคออกไซด์) vt. ทาสีแดงด้วยเครื่องสำอาง vi.ใช้เครื่องสำอางทาสีแดง,ใช้ผงขัดโลหะ
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rough-footedadj. มีขนที่ขา
rough-hew(รัฟ'ฮิว) vt. ทำให้มีพื้นผิวหยาบ,ทำอย่างหยาบ ๆ ,ทำอย่างคร่าว ๆ, Syn. roughhew
rough-up(รัฟ'อัพ) n. การใช้กำลัง
rough-wrought(รัฟ'รอท) adj. ตกแต่งในครั้งแรก,ทำอย่างหยาบ ๆ
roughen(รัฟ'เฟิน) vt.,vi. ทำให้หยาบ,ทำให้ขรุขระ,กลายเป็นหยาบ,กลายเป็นขรุขระ
roughhewn(รัฟ'ฮิวนู) adj. ซึ่งทำอย่างหยาบ ๆ ,หุนหันพลันแล่น,ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน
roughneck(รัฟ'เนค) n. อันธพาล,คนที่มีนิสัยหยาบคาย,คนงานเจาะน้ำมัน
roughrider(รัฟ'ไรเดอะ) n. คนขี่ม้าที่ทำให้ม้าหายพยศ,คนขี่ม้าป่า,คนฝึกม้าให้เชื่อง
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughbred(เธอ'โรเบรด) adj. เนื้อแท้,พันธุ์แท้,พันธุ์ดี,เกี่ยวกับม้าพันธุ์แท้,อบรมสั่งสอนมาอย่างดี. n., See also: Thoroughbred n. สัตว์พันธุ์แท้,สัตว์พันธุ์ดี,บุคคลที่ได้รับการศึกษามาอย่างดี,ผู้มีความกล้า,รถชั้นหนึ่ง, Syn. purebre
thoroughfare(เธอ'โรแฟร์) n. ถนนที่ไม่ตัน,ทางสัญจร,ถนนหลวง,ทางสายใหญ่,ทางผ่าน,ช่องแคบที่เป็นทางผ่าน,แม่น้ำที่เป็นทางผ่าน.
thoroughgoing(เธอ'โรโกอิง) adj. เต็มที่,ไม่อั้น,ถ้วนทั่ว,เต็มที่,โดยตลอด,สมบูรณ์., See also: thoroughgoingness n., Syn. thorough
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
trough(ทรอฟ) n. ราง,รางน้ำ,ท่อน้ำ,แอ่งน้ำ, Syn. hollow,trench
unwrought(อันรอท') adj. เป็นรูปร่างคร่าว ๆ ,ดั้งเดิม,ไม่ได้ตกแต่ง,หยาบ
wherethrough(แวร์ธรู') conj. ผ่าน,ระหว่างซึ่ง,เนื่องจาก นั้น,ที่
wrought(รอท) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ work. adj. หล่อหลอมขึ้น,ทำขึ้น,เสริมขึ้น,ประดับ, Syn. fashioned,made
wrought ironn. เหล็กในรูปที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบจะไม่มีคาร์บอน, See also: wrought-iron adj.
wrought-up(รอท'อัพ) adj. ตื่นเต้น,ถูกยั่วยุ,ถูกรบกวน, Syn. worked-up

English-Thai: Nontri Dictionary
borough(n) เขตเลือกตั้ง
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
brought(vt) pt และ pp ของ bring
drought(n) ความแห้งแล้ง,ความกระหายน้ำ,สภาวะไร้ฝน
inwrought(adj) แกะสลัก,ทำในเนื้อ,ฝังในเนื้อ
overwrought(adj) ประณีตมากไป,พิถีพิถันเกินไป
rouge(n) สีทาปาก,แป้งทาแก้ม
rouge(vt) ทาปาก,ทาแก้ม
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
roughen(vt) ไม่สละสลวย,ทำให้หยาบ,ทำให้กระด้าง,ทำให้ขรุขระ
roughness(n) ความขรุขระ,ความหยาบ,ความกระด้าง,ความเอะอะโวยวาย
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughbred(n) ผู้มีตระกูลดี,ม้าพันธุ์ดี,สัตว์พันธุ์แท้
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
thoroughness(n) ความละเอียด,ความสมบูรณ์,ความถี่ถ้วน,ความครบถ้วน
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด
through(pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
wrought(adj) กระทำ,ประดิษฐ์ขึ้น,หล่อขึ้น,เสริม,ประดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pocket boroughเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parabolic trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางพาราโบลา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse saddle; trough reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rotten boroughเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [ดู gerrymander ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rough idleเดินเบาไม่เรียบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
roughageกาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
borough๑. บุรี (เขตการปกครองท้องถิ่นรูปหนึ่ง)๒. เขตเลือกตั้ง (สมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
boroughบุรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
borough, pocketเขตเลือกตั้งใต้อิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
borough, rottenเขตเลือกตั้งที่ไม่เหมาะสม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
burn-through; melt-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
melt-through; burn-throughหลอมทะลุ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cut-through clauseข้อกำหนดการรับผิดโดยตรง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-trough collectorตัวเก็บรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
V-trough concentratorตัวรวมรังสีแบบรางตัววี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
trough faultรอยเลื่อนก่อร่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trough reef; reverse saddleทางแร่รูปอานม้าหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
trough-type concentratorตัวรวมรังสีแบบราง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Khmer Rougeเขมรแดง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
weld-through sealerตัวกันรั่วงานเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
wrought claspตะขอลวดดัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
wrought wireลวดดัด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
walk throughตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
walkthroughการตรวจตลอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Droughtฝนแล้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Put-throughวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ
วิธีซื้อขายแบบหนึ่งในระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขายเข้ามาในระบบการซื้อขาย [ตลาดทุน]
Wrought-iron เหล็กเหนียว [TU Subject Heading]
Boroughsเบอโระ [TU Subject Heading]
Claim vs [name of country or party agiant which claim are brought]ข้อเรียกร้องต่อ [ชื่อประเทศหรือคู่กรณี] [TU Subject Heading]
Drought forecastingพยากรณ์สภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Drought toleranceความทนทานต่อสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Droughtsสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Effects of drought onผลกระทบของสภาพแล้ง [TU Subject Heading]
Surface roughnessความขรุขระของผิวหน้า [TU Subject Heading]
Audit through the computerการตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ [การบัญชี]
Brought forwardยอดยกมา [การบัญชี]
Bleeding, Break Throughเลือดออกกระปริบกระปรอยระหว่างกินยา,โลหิตออกทางช่องคลอด [การแพทย์]
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]
Cut Throughฉีกขาดตรงรอยเย็บ [การแพทย์]
Diet, Roughageอาหารมีกาก [การแพทย์]
Disuse, Passive Decay throughการไม่ใช้ [การแพทย์]
Education through the Captive Audiencesการให้สุขศึกษาแบบให้จำใจรับ [การแพทย์]
Endoplasmic Reticulum, Roughร่างแหเอนโดพลาสมิค,เอ็นโดพลาสมิคเรติคูลัมชนิดหยาบ [การแพทย์]
Flow Rate through Orificeอัตราการไหลผ่านรูเปิด [การแพทย์]
Follow throughการเลื่อน [การแพทย์]
Droughtภัยแล้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Troughร่องความกดอากาศต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Dynamic trough - lee troughร่องความกดอากาศต่ำ พลวัต - รองความกดอากาศต่ำหลังเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Trough line - axis of troughแนว หรือ แกนร่องความกดอากาศต่ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Easterly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันออก [อุตุนิยมวิทยา]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
droughtdrought, ช่วงฝนแล้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
roughness coefficientroughness coefficient, สัมประสิทธิ์ความขรุขระ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Games, Skill Development throughการใช้เกมเพื่อพัฒนาด้านทักษะ [การแพทย์]
Iron, Wroughtเหล็กเหนียว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
even through (phrase) แม้ว่า
See also: S. even if,
pay through the nose ( ) จ่ายแพงเกินควร
See also: S. pay too high a price,
streak through the quad (phrase ) วิ่งแก้ผ้าที่ลาน
through no fault โดยไม่ใช่ความผิด
walkthrough (slang ) เป็นคำที่ใช้ในวงการเกม! โดยสรุปแล้วมันคือคำว่า "บทสรุป" ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
we had brough you to testifiedได้นำท่านขึ้นเบิกความต่อศาบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ิbrought forwardยกมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's just a Mr. Brough this morning Minister.Da wäre nur Mr. Brough heute Morgen, Minister. The Economy Drive (1980)
Because, as I was trying to explain that, I'm not Mr. Brough's deputy.Ich bin, was ich versucht habe zu erklären, kein Mitarbeiter von Mr. Brough, Sir. The Economy Drive (1980)
Ah, Mr... Brough?Ah, Mr. Brough? The Economy Drive (1980)
Mr. Brough.Mr. Brough? The Economy Drive (1980)
Yes, we're expecting Mr. Brough now.Ja, wir erwarten Mr. Brough schon. The Economy Drive (1980)
Mr. Brough's had to cancel the meeting.Mr. Brough musste den Termin absagen. The Economy Drive (1980)
Brough?- Brough? The Economy Drive (1980)
If we'd met in Middlesbrough, we'd have only taken seven people.Aber als die Kumranis bei uns in Middlesbrough waren, haben wir doch nur sieben mitgenommen? The Moral Dimension (1982)
32 red, pair, high half.32 Rouge, Paire und Passe. The Lady Banker (1980)
Lacer married a pharmacist from Brougan and had two daughters who married Russian pilots.Lacer heiratete einen Apotheker aus Brougan und hatte zwei Töchter, die russische Piloten heirateten. The Falls (1980)
Filey, Scarborough, Saltburn, Redcar, Whitby and Bridlington.Filey, Scarborough, Saltburn, Redcar, Whitby und Bridlington. The Falls (1980)
Maybe they went to the Rough House.Vielleicht sind sie im Rough House. Popeye (1980)
Hanging tough through thick and thin♪ Hangin' tough through thick and thin Foxes (1980)
Rough House, a genuine hamburger for him.Rough House, einen richtigen Hamburger. Popeye (1980)
Rough House!Rough House! Popeye (1980)
Very nice party.CATERING VON ROUGHOUSE Popeye (1980)
Teesside is not quite so diplomatically significant as kumran.Aber Middlesbrough ist vielleicht diplo- matisch nicht so signifikant wie Kumran. The Moral Dimension (1982)
I shot the coyote in Baton Rouge, remember?Ich schoss den Kojoten in Baton Rouge. Cat People (1982)
- Actually, it's canard au vin rouge. - The least you might do is taste it before passing judgment.Sie könnten das "Canard au Vin Rouge" probieren, bevor Sie urteilen. A Good Night's Steele (1983)
Well, I could rub shoe polish on me like I did down in Baton Rouge.Ich könnte mich ja mit Schuhcreme einschmieren, wie damals in Baton Rouge. Honkytonk Man (1982)
It was canard au vin rouge at one time.- Es war "Canard au Vin Rouge". A Good Night's Steele (1983)
Madam... I cannot say that I wouldn't be delighted... but I fear, despite your persistence... that I have work to do up and beyond... this apple season and will be in the service... of Lord Charborough until next year's apples... have all been drunk as cider.Ich kann nicht sagen, dass ich nicht entzückt wäre, aber trotz Eurer Beharrlichkeit stehe ich bis über die nächste Apfelernte hinaus im Dienste von Lord Charborough, bis die Äpfel des nächsten Jahres alle als Most getrunken sind. The Draughtsman's Contract (1982)
You don't cancel canard au vin rouge. - [Doorbell Buzzing]Das geht nicht bei "Canard au Vin Rouge". A Good Night's Steele (1983)
Then it was a confit... A mullet and two soufflés.Und anschließend ein Confit... 1 Confit, 1 Rouget, 2 Soufflees. Garçon! (1983)
I'm playing Scarborough next week and I'm not fixed for Christmas, so if you hear of anything...Nächste Woche spiele ich Scarborough... und ich bin für Weihnachten nicht gebucht, falls Sie also was hören... The Dresser (1983)
It's spreading "throughout the body".Es flutet throughout the body. Garçon! (1983)
~ Scanning life through the picture windows ~~ Scanning life through the picture windows ~ Sixteen Candles (1984)
♪ I'll laugh it through♪ I'll laugh it througZelig (1983)
♪ They're so much fun, they'll even jump right through a hoop♪ They're so much fun, they'll even jump right through a hoop Zelig (1983)
~ It would fall through the hole in your pocket ~~ It would fall through the hole in your pocket ~ Sixteen Candles (1984)
Did you ever wear rouge?Hast du je Rouge getragen? The Muppets Take Manhattan (1984)
- Now you're gonna really wear rouge.- Jetzt kriegst du richtig Rouge. The Muppets Take Manhattan (1984)
Through nights that never end?~ Through nights that never end? ~ The Pope of Greenwich Village (1984)
♪ They're so much fun, they'll even jump right through a hoop♪ They're so much fun, they'll even jump right through a hoop Zelig (1983)
~ I'll come through~I 'llcomethrougNever Say Never Again (1983)
~ I'll come through~I 'llcomethrougNever Say Never Again (1983)
♪ Show me that ring and I'll jump right through♪ Show me that ring and I'll jump right througZelig (1983)
But you know, you could use a little rouge.Aber du könntest etwas Rouge vertragen. The Muppets Take Manhattan (1984)
When you walked in, I said, "She needs rouge."Als du reinkamst, sagte ich: "Sie braucht Rouge." The Muppets Take Manhattan (1984)
Over the river and through the woodsOver the river and through the woods Vacation (1983)
♪ Let your laughter come through, do♪ Let your laughter come through, do Zelig (1983)
He was at Colombe. And he did water-skiing on the Ile Rouge.Er ging ins La Colombe und fuhr Wasserski, bei der Île Rouge. Year of the Jellyfish (1984)
Marlborough, poets and tradesmen, as well as militia, gardeners and builders of fine houses and town squares...Marlborough, Dichter und Kaufleute, sowie Bürgerwehr, Gärtner und Baumeister von Villen und Marktplätzen... God Rot Tunbridge Wells! (1985)
This was going to take us to Scarborough.Damit wollten wir bis Scarborough fahren. A Private Function (1984)
Scarborough! It'll take us further than Scarborough.Damit kommen wir weiter als bis ScarborougA Private Function (1984)
Right between the Moulin Rouge and Rin Tin Tin's house.Gleich zwischen Moulin Rouge und Rin Tin Tins Haus. Cindy (1985)
- Senator Yarborough.- Senator Yarborough. Jonathan Smith Goes to Washington (1986)
I'm from Hillsborough, New York.Aus Hillsborough, New York. Sour Grapes (1985)
~ Through your disguise ~~ Through your disguise ~ The Breakfast Club (1985)
- ...from Hillsborough, New York.- aus Hillsborough, New York. Sour Grapes (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rougA ball flew in through the window.
rougA band led the parade through the city.
rougA baseball came flying through the window.
rougA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
rougA beam of sunlight came through the clouds.
rougA big canoe was cutting through the water.
rougA bird can glide through the air without moving its wings.
rougA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
rougAbout an hour's walk brought us to the lake.
rougA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
rougA broad river runs through the city.
rougA call for help rang through the night.
rougA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
rougA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.
rougA few minutes' walk brought him to the zoo.
rougA few minutes' walk brought me to the park.
rougA few minutes' walk brought me to the shore.
rougA few minute's walk brought us to the park.
rougA freezing beggar was brought into the hospital for treatment; he did not have a red cent with which to settle the bill.
rougAfter getting through customs, I was free to go wherever I wanted.
rougAfter her husband's death, she brought up the two children all by herself.
rougAfter his parents' death he was brought up by his aunt.
rougAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.
rougAfter losing his job he went through a very difficult time.
rougAfter their parents died their grandparents brought them up.
rougAfter the war, the idea of democracy spread throughout Japan.
rougAll hope of my promotion went up in smoke after my reorganization plan fell through.
rougAll of us looked through the window.
rougAll the traffic was brought to a standstill by the accident.
rougAll through the day.
rougAll through the day - I, me, mine,...
rougAll through the night.
rougAll through your life - I me mine
rougAll was silent throughout the castle.
rougA lot of treasure was brought over to this country.
rougAlso, a lot of houses were damaged; windows were often broken throughout the town.
rougAmong the people of the colonies suffering under Earth's tyranny a force emerges intending to overthrow the status quo through terrorism.
rougAn accident is often brought about by a bit of carelessness.
rougAn arrow passed through the hawk.
rougAnd of course, a speaker usually communicates in two ways, orally as well as through gestures.
rougAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rougAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
rougAnd the world was made through him.
rougAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
rougA new tunnel has been dug through the mountain.
rougAn hour's drive brought us to the airport.
rougAn hour's walk brought me to the next village.
rougAn impatient driver forced his way through the crossing against the red light.
rougAn old lady guided us through the castle.
rougAn orphan at three, he was brought up by a distant relative.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทา[N] vanishing cream, See also: unguent, warpaint, rouge, Syn. ยาใช้ภายนอก, Ant. ยากิน, Example: สารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสิ่งที่สัมผัสกับร่างกาย ได้แก่ เครื่องประดับ เครื่องสำอาง เครื่องนุ่งห่ม ยาทา เป็นต้น, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการทาบริเวณภายนอก
ตกกระไดพลอยโจน[V] confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ประคองตัว[V] sustain oneself, See also: come through, support oneself, lift oneself up by (his) footstraps, Example: รัฐบาลพยามประคองตัวให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, Thai definition: ประคองสถานการณ์บ้านเมืองไว้ให้ดี
พอสังเขป[ADV] briefly, See also: roughly, in brief, Syn. โดยย่อ, โดยสังเขป, Ant. ละเอียด, Example: ต่อไปนี้จะขอเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐพอสังเขป
รู้เท่าทัน[V] see through someone's trick, See also: know someone's trick, Syn. รู้ทัน, Example: วิชากฎหมายสอนให้คนเราฉลาด รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของคนทุจริตมิจฉาชีพทั้งหลาย, Thai definition: รู้เท่าและรู้ทัน
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ลอยฟ่อง[V] float throughout, Syn. ลอยสูง, ลอยเด่น, Ant. จม, จมดิ่ง, Example: หลังคืนวันลอยกระทงทีไร เศษโฟมเศษขยะลอยฟ่องอยู่เต็มสระไปหมด, Thai definition: ลอยอยู่เห็นอย่างเด่นชัด
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
เปียกโชก[V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
หยาบกร้าน[ADJ] rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน
ถูกช่อง[ADV] through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
หยาบกระด้าง[ADJ] rough, See also: rude, harsh, base, coarse, vulgar, Syn. กร้าน, แข็ง, กักขฬะ, Ant. อ่อนละมุน, อ่อนน้อม, สุขุม, Example: จากที่เคยเป็นคนสุภาพเรียบร้อย บัดนี้เขาได้กลายเป็นคนหยาบกระด้างไปแล้ว, Thai definition: ไม่ละเอียด
ตัดผ่าน[V] cut through, See also: bypass, Syn. ผ่าน, สร้างผ่าน, Example: อำเภอพะโต๊ะมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4006 (ถนนราชกรูด-หลังสวน) ตัดผ่าน
ลอดผ่าน[V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
ไหลผ่าน[V] flow through, Example: แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางประเทศไทย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา, Thai definition: ผ่านไปโดยไม่มีสิ่งใดขัดขวาง
อ่านผ่านๆ[V] skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
สาดส่อง[V] break through, Syn. ส่อง, Example: แสงแดดอ่อนๆ สาดส่องเข้ามาภายในห้องช่วยเพิ่มชีวิตชีวาให้กับเช้าวันใหม่, Thai definition: ฉายแสงผ่านเข้ามา
แล้ง[N] drought, Syn. หน้าแล้ง, Ant. หน้าหนาว
สรรหา[V] search for, See also: look through, examine, Syn. เลือกสรร, คัดสรร, คัดเลือก, ค้นหา
ภัยแล้ง[N] drought, Example: ในปีที่แล้วน้ำตาลไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า, Thai definition: ภัยที่เกิดจากความแห้งแล้ง ทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผล
ตีฝ่า[V] break through, See also: breach, Syn. ตีแตก, Example: กองทัพตีฝ่าวงล้อมของศัตรูออกมาได้ เพราะแผนอันชาญฉลาดของหัวหน้าทัพ, Thai definition: ต่อสู้หรือสู้รบผ่านสิ่งอันตรายออกมาอย่างกล้าหาญ
ฉลุย[V] go through easily, Syn. ผ่านฉลุย, Example: ผมปิดต้นฉบับล่วงหน้า เลยไม่สามารถเขียนรายงานได้หมดว่าทีมไหนฉลุย ทีมไหนไถล, Thai definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
มิดชิด[ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยึกยัก[ADV] not smoothly, See also: roughly, Syn. กระยึกกระยัก, Example: เสียงดนตรีกระหึ่มให้หลายคนออกไปเต้นยึกยักอยู่ข้างเวที, Thai definition: อาการเต้นไม่เข้าจังหวะ
ยิบ[ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
แพร่หลาย[ADV] extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
คล่องคอ[V] swallow easily, See also: pass easily through the throat, be highly potable, Ant. ฝืดคอ, Example: ผมขอเบียร์ก็แล้วกันนะ คล่องคอหน่อย, Thai definition: รู้สึกโล่งในลำคอ
รวด[ADV] at once, See also: at one time, at a stretch, throughout, Example: รัฐบาลช่วยนายจ้างโดยออกกฎหมาย 4 ฉบับผ่านรวด แต่กฎหมายของลูกจ้างผ่านสภามาถึง 3 วาระกลับยกเลิก, Thai definition: ติดต่อกันครั้งเดียวโดยไม่หยุด
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
ล่อง[V] travel through forests, Syn. ล่องป่า, ล่องไพร, Example: นายพรานใช้เวลาล่องป่าเพื่อล่าสัตว์หลายวัน
ลอด[V] pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน
เว้ย[INT] particle used after a vocative, roughly equivalent to hey, hi, Syn. โว้ย, Example: เว้ย! ทำไมมันหายากหาเย็นนัก, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความสงสัยหรือไม่พอใจเป็นต้น
หมดจดเรียบร้อย[ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
หวี[V] comb, See also: brush, draw a comb through, Syn. สาง, Example: ย่าหวีผมให้หลานสาว และลูบแป้งให้ด้วยแป้งนวลอีกที, Thai definition: แต่งผมด้วยหวี
รู้แจ้ง[V] understand thoroughly, See also: have a thorough knowledge, Example: คุณต้องทดลองฟังให้รู้แจ้งว่าได้เสียงที่ต้องการเพียงใด, Thai definition: รู้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
รู้แจ้งเห็นจริง[V] have a thorough knowledge, Example: คราวนี้ล่ะ เราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงกันว่าใครเป็นอย่างไร
รู้ทันเหตุการณ์[V] penetrate, See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out, Example: เพราะคุณปู่รู้ทันเหตุการณ์ เราจึงรอดมาได้
ละเอียดละออ[ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย
โลน[ADJ] rude, See also: obscene, vulgar, coarse, rough, indecent, Syn. หยาบโลน, ลามก, Example: ผู้ชายคนนี้ชอบแสดงกิริยาโลนกับผู้หญิงหลายคนแล้ว, Thai definition: ที่หยาบคาย, ที่ไปในทางลามก
สมบุกสมบัน[V] work hard, See also: go through hardship, confront a difficulty, Example: งานที่ผมทำอยู่ตอนนี้ต้องสมบุกสมบันพอสมควร, Thai definition: ทนฝ่าความยากลำบาก อย่างตรากตรำ
ส่อง[V] look through, Syn. เพ่งมอง, เล็ง, Example: รูปลักษณะของผมเมื่อผ่าศูนย์กลางแล้วส่องดูในกล้องจุลทรรศน์จะรู้ว่ามีรูปลักษณะอย่างไร
สาก[ADJ] coarse, See also: rough, uneven, unrefined, bristly, Ant. เรียบ, ละเอียด, Example: พี่อุ้มหลานขึ้น แล้วเอาคางสากๆ คลึงที่ท้องให้จั๊กจี้หัวเราะ, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
สาก[V] be coarse, See also: be rough, Example: มือเขาไม่นุ่มแต่ก็ไม่ถือว่าสาก, Thai definition: ระคายเพราะมีลักษณะไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่นุ่มนวล, ขรุขระเพราะมีพื้นไม่ราบเรียบ
อย่างละเอียด[ADV] thoroughly, See also: perfectly, wholly, totally, completely, Syn. ถี่ถ้วน, ประณีต, อย่างพิถีพิถัน, ละเอียดลออ, Example: คณะกรรมสอบทานร่างสัญญาแล้วอย่างละเอียดก่อนจะส่งเข้าที่ประชุม
ทั้งปี[ADV] all the year round, See also: throughout the year, Syn. ตลอดปี, Example: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี
ทางคมนาคม[N] road, See also: way, path, course, thoroughfare, track, passage, Syn. ทางสัญจร, ถนน, ถนนหนทาง, Example: ทางคมนาคมถูกตัดขาดหมดเนื่องจากน้ำป่าไหลหลาก
แทรกตัว[V] push through, See also: shove, jostle, press, Syn. เบียด, Example: เธอแทรกตัวขึ้นบันไดหน้าของรถคันแรกได้โดยไม่ยากนัก, Thai definition: เบียดเข้าไป
เบียด[V] jostle, See also: push through/into, press into, shove, Syn. แทรก, Example: เขาเบียดเข้าไปในฝูงชน, Thai definition: เบียดแทรกเข้าไป
โปร่งบาง[V] be sheer, See also: be thin, be see-through, be transparent, Example: ช่างตัดเสื้อเสริมผ้าซับในเพื่อไม่ให้กระโปรงโปร่งบางจนดูน่าเกลียด
ตามทัน[V] see through a trick, See also: penetrate, Example: เธอจะตามทันคนร้อยเล่ห์อย่างเขาไปได้อีกนานแค่ไหน, Thai definition: รู้เท่าเทียมกับผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อ่านผ่าน ๆ[v. exp.] (ān phān-phān) EN: skim (through) ; read through   FR: feuilleter ; parcourir
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) EN: red card   FR: carte rouge [f]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบียด[v.] (bīet) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove   FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
โบแดง[n. exp.] (bō daēng) EN: red ribbon ; blue ribbon   FR: ruban rouge [m]
ชบาแดง[n. exp.] (chabā daēng) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus   FR: hibiscus rouge [m]
ฉาบฉวย[adv.] (chāpchūay) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly   FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon   
ชาดแต้มปาก[n. exp.] (chāt taēm pāk) EN: lipstick   FR: rouge à lèvres [m]
โชก[adj.] (chōk) EN: thoroughly ; wet dripping wet ; soaked   FR: trempé ; ruisselant
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of   FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[adj.] (chūa chīwit) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam   FR: viager ; à vie
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through   FR: échouer ; tomber à l'eau
แดง[adj.] (daēng) EN: red   FR: rouge
แดงขึ้น[v. exp.] (daēng kheun) FR: rougir ; roussir
ด้าน[adj.] (dān) EN: rough ; hardened ; hard ; calloused   
ดาวยักษ์แดง[n. exp.] (dāo yak daēng) EN: Red giant star   FR: géante rouge [f]
ดาวยักษ์สีแดง[n. exp.] (dāo yak sī daēng) EN: Red giant star   FR: géante rouge [f]
ดินแดง[n.] (dindaēng) EN: laterite ; red iron oxide   FR: latérite [f] ; sol rougeâtre [m]
ดินลูกรัง[n. exp.] (din lūkrang) EN: laterite ; red earth   FR: latérite [f] ; terre rougeâtre [m]
เดินป่า[v. exp.] (doēn pā) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดย[prep.] (dōi) EN: by ; via ; with ; by means of ; through   FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย [X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to   FR: à l'aide de ; à force de
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
โดยตลอด[adv.] (dōi taløt) EN: thoroughly   
โดยวิถีทาง[X] (dōi withīthāng) EN: through   FR: par ; au moyen de
โดยวิถีทางการทูต[xp] (dōi withīthāng kānthūt) EN: through the diplomatic channel   FR: par voie diplomatique
ด้น[v.] (don) EN: run a seam ; run a seam by hand ; make through stitches ; penetrate   FR: piquer ; coudre
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through   FR: forcer le passage
ด้วย[X] (dūay) EN: with ; by ; through ; due to   FR: avec ; par ; en ; au moyen de ; à l'aide de ; à travers ; dû à ; de
ฝ่า[v.] (fā) EN: break through ; go through ; undergo ; brave ; go against ; risk   FR: braver ; affronter
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēng) EN: run a red light ; jump the lights   FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ไฟแดง[n. exp.] (fai daēng) EN: red light ; travel light   FR: feu rouge [m]
ฟันคลื่น[v. exp.] (fan khleūn) EN: head into the waves ; sail through waves   FR: fendre les flots
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
หักบัญชี[v. exp.] (hak banchī) EN: debit (one's account); deduct from one's account ; put one's account ; make a partial payment ; make an auto payment through account number ; pay by withdrawing the amount of money in the bank   FR: solder un compte
หัด[n.] (hat) EN: measles   FR: rougeole [f]
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
หัวหกก้นขวิด[adj.] (hūa hok kon khwit) EN: rough-and-tumble   
หัวไม้[adj.] (hūamāi) EN: bully ; rough ; rogue ; bad character   FR: rude ; mauvais caractère ; petit dur
แสงอินฟราเรด[adj.] (infrārēt) EN: infrared   FR: infrarouge
อิฐแดง[n. exp.] (it daēng) FR: brique rouge [f]
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
จบเรื่อง[v. exp.] (jop reūang) EN: end ; finish ; settle ; be brought to an end ; come to an end   
กาชาด[org.] (Kāchāt) EN: Red Cross   FR: Croix-Rouge [f]
แกงเผ็ด [n. exp.] (kaēng phet) EN: curry ; hot curry ; red curry   FR: curry rouge [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ROUGH    R AH1 F
ROUGE    R UW1 ZH
ROUGHT    R AO1 T
TROUGH    T R AO1 F
BROUGH    B R AW1
PROUGH    P R AW1
CROUGH    K R AW1
DOROUGH    D AO1 R AW0
DROUGHT    D R AW1 T
ROUGEAU    R UW0 ZH OW1
WROUGHT    R AO1 T
ROUGHER    R AH1 F ER0
TROUGHS    T R AO1 F S
STROUGH    S T R AW1
ROUGHED    R AH1 F T
ROUGH'S    R AH1 F S
THROUGH    TH R UW1
BROUGHT    B R AO1 T
ROUGHLY    R AH1 F L IY0
BOROUGH    B ER1 OW2
ROUGHTON    R AH1 F T AH0 N
BROUGHER    B R AW1 ER0
BROUGHAM    B R UW1 G AH0 M
THOROUGH    TH ER1 OW0
BOROUGHS    B ER1 OW2 Z
ROUGHEST    R AH1 F AH0 S T
THROUGHS    TH R UW1 Z
ROUGHING    R AH1 F IH0 NG
BURROUGH    B ER1 OW0
DORROUGH    D AO1 R AW0
DROUGHTS    D R AW1 T S
DARROUGH    D AE1 R AW0
BURROUGHS    B AH1 R OW0 Z
KIMBROUGH    K IH1 M B R AW0
BOROUGH'S    B ER1 OW2 Z
YARBROUGH    Y AA1 R B ER0 OW0
BURROUGHS    B ER1 OW0 Z
FAMBROUGH    F AE1 M B R AW0
ROUGHNECK    R AH1 F N EH2 K
ROUGHNESS    R AH1 F N AH0 S
BROUGHTON    B R AO1 T AH0 N
ROUGHSHOD    R AH1 F SH AA1 D
BROUGHMAN    B R AW1 M AH0 N
MALBROUGH    M AE1 L B R AW0
DROUGHT'S    D R AW1 T S
NEWBROUGH    N UW1 B R AW0
THROUGHOUT    TH R UW0 AW1 T
THOROUGHLY    TH ER1 OW0 L IY0
ROSEBROUGH    R OW1 Z B R AW0
HANSBROUGH    HH AE1 N S B R AW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rouge    (v) (r uu1 zh)
rough    (v) (r uh1 f)
rouged    (v) (r uu1 zh d)
rouges    (v) (r uu1 zh i z)
roughs    (v) (r uh1 f s)
trough    (n) (t r o1 f)
borough    (n) (b uh1 r @)
brought    (v) (b r oo1 t)
drought    (n) (d r au1 t)
roughed    (v) (r uh1 f t)
roughen    (v) (r uh1 f n)
rougher    (j) (r uh1 f @ r)
roughly    (a) (r uh1 f l ii)
rouging    (v) (r uu1 zh i ng)
through    (a) (th r uu)
troughs    (n) (t r o1 f s)
wrought    (v) (r oo1 t)
boroughs    (n) (b uh1 r @ z)
brougham    (n) (b r uu1 @ m)
droughts    (n) (d r au1 t s)
roughage    (n) (r uh1 f i jh)
roughens    (v) (r uh1 f n z)
roughest    (j) (r uh1 f i s t)
roughing    (v) (r uh1 f i ng)
roughish    (j) (r uh1 f i sh)
thorough    (j) (th uh1 r @)
Broughton    (n) (b r oo1 t n)
Wroughton    (n) (r oo1 t n)
broughams    (n) (b r uu1 @ m z)
inwrought    (j) (i2 n r oo1 t)
rough-dry    (v) - (r uh1 f - d r ai)
roughcast    (v) (r uh1 f k a s t)
roughened    (v) (r uh1 f n d)
roughneck    (n) (r uh1 f n e k)
roughness    (n) (r uh1 f n @ s)
roughshod    (j) (r uh1 f sh o d)
Narborough    (n) (n aa1 b r @)
Risborough    (n) (r ii1 z b r @)
rough-hewn    (j) - (r uh1 f - h y uu n)
roughcasts    (v) (r uh1 f k a s t s)
roughening    (v) (r uh1 f n i ng)
roughnecks    (n) (r uh1 f n e k s)
roughrider    (n) (r uh1 f r ai d @ r)
thoroughly    (a) (th uh1 r @ l ii)
throughout    (a) (th r uu1 au1 t)
throughput    (n) (th r uu1 p u t)
throughway    (n) (th r uu1 w ei)
Aireborough    (n) (e@1 b @ r @)
Crowborough    (n) (k r ou1 b @ r @)
Guisborough    (n) (g i1 z b r @)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
漏れる[もれる, moreru] Thai: เล็ดลอดผ่านมา English: to shine through
育てる[そだてる, sodateru] Thai: เลี้ยงดู English: to be brought up
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
極める[きわめる, kiwameru] Thai: สำรวจอย่างถี่ถ้วน English: to investigate thoroughly
荒れる[あれる, areru] Thai: หยาบ English: to be rough
越える[こえる, koeru] Thai: ผ่านเลย English: to pass through
見極める[みきわめる, mikiwameru] Thai: แยกแยะให้ออก English: to see through
貫く[つらぬく, tsuranuku] Thai: ทำจนตลอด English: to go through

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin [Add to Longdo]
Aufrauen {n}; Aufrauhen {n} [alt]roughening; grinding [Add to Longdo]
Ballaststoffe {pl}roughage [Add to Longdo]
Bezirk {m}; Stadtgemeinde {f}borough [Add to Longdo]
Borough {n}; Stadt mit Selbstverwaltung {f} [hist.]borough [Add to Longdo]
Brille {f} | durch eine rosa Brille sehen [übtr.]glasses; eyeglasses | to see things through rose-colored glasses [Add to Longdo]
Buch {n}; Heft {n} | Bücher {pl} | lieferbare Bücher | Buch aufnehmen | Buch einordnen | Buch absignieren | (Buch) durchblättern | in ein Buch vertieft sein | wie es im Buche steht | vorhandene Bücher in der Bibliothek | ein Buch mit sieben Siegeln [übtr.]book | books | books in print | to catalogue a book; to list a book | to put the book in order; to shelve a book | to check books against readers' requests | to flip through | to be sunk in a book | a textbook example | books available in the library | a sealed book [Add to Longdo]
Busrundfahrt {f} (durch)coach tour (of; through) [Add to Longdo]
Datendurchsatz {m}data throughput [Add to Longdo]
an die Decke gehen; die Wände hochgehen [ugs.]to go ballistic; to go through the roof [Add to Longdo]
Dürre {f}; Trockenheit {f} | Dürren {pl}drought | droughts [Add to Longdo]
Durchbruch {m} | Durchbrüche {pl}breakthrough | breakthroughs [Add to Longdo]
Durchdenken eines Problemswalkthrough [Add to Longdo]
Durchführungsklemme {f}lead-through terminal [Add to Longdo]
(freier) Durchgang | Durchgänge {pl}thoroughfare | thoroughfars [Add to Longdo]
Durchgangsbahnhof {m}through station [Add to Longdo]
Durchgangsloch {n} | Durchgangslöcher {pl}clearance hole; through hole | clearance holes; through holes [Add to Longdo]
Durchgangsverdrahtung {f} [electr.]feed-through wiring [Add to Longdo]
Durchgangsverkehr {m}through traffic [Add to Longdo]
Durchkontaktierung {f}plated through-hole [Add to Longdo]
Durchkontaktierung {f}; Durchschaltung {f}through-connection [Add to Longdo]
Durchlaufzeit {f}pass-through time [Add to Longdo]
Durchlicht {n}shining-through light [Add to Longdo]
Durchmarsch {m} | Durchmärsche {pl}marching-through | marchings-through [Add to Longdo]
Durchreise {f}journey through; travel through [Add to Longdo]
Durchsatz {m}; Ausstoß {m}throughput; process throughput [Add to Longdo]
Durchscheinen {n}show through [Add to Longdo]
Durchströmungsprüfstand {m} [techn.]through-flow testing rig [Add to Longdo]
Durchtrieb {m}; Durchtriebswelle {f} [techn.](through) drive shaft [Add to Longdo]
Fernsehen {n} | im Fernsehen gezeigt | im Fernsehen übertragen | durch das Fernsehen bekannt werdentelevision; TV | televised | to transmit by television | to become famous through television [Add to Longdo]
Flur {f} | durch Wald und Fluropen fields; meadow | through woods and meadows [Add to Longdo]
Futtertrog {m}feeding trough [Add to Longdo]
Gewalttätigkeit {f}rough stuff [Add to Longdo]
Grobeinstellung {f}rough adjustment [Add to Longdo]
Grobheit {f}roughness [Add to Longdo]
Grobkalkulation {f}rough calculation [Add to Longdo]
Grobkorn {n}rough grain [Add to Longdo]
Grobplanung {f}rough planning [Add to Longdo]
Grobvakuum {n}low vacuum; rough vacuum [Add to Longdo]
Gründlichkeit {f}thoroughness [Add to Longdo]
Konzept {n}rough draft [Add to Longdo]
Kurswagen {n}through carriage [Add to Longdo]
Mangel {m} (an); Fehlen {n} (von) | aus Mangel an | wegen Mangels an Beweisen; mangels Beweisenlack (of) | for lack of; through lack of | for lack of evidence; owing to lack of evidence [Add to Longdo]
kleine Mängelrough edges [Add to Longdo]
Mulde {f} | Mulden {pl}trough | troughs [Add to Longdo]
Nettodurchsatz {m}net throughput [Add to Longdo]
Neuwahl {f} [pol.] | vorgezogene Neuwahlenre-election; new election | elections brought forward [Add to Longdo]
Oberflächenrauigkeit {f}; Oberflächenrauhigkeit {f} [alt] [techn.]finish roughness [Add to Longdo]
Rassepferd {n}thoroughbred (horse) [Add to Longdo]
Raubein {n}; Rauhbein {n} [alt] | Raubeine {pl}; Rauhbeine {pl} [alt]roughneck | roughnecks [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
rouge(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีแดง

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらまし[, aramashi] (adv,n) (1) outline; gist; abstract; (2) roughly; about [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
がらがら声[がらがらごえ, garagaragoe] (n) rough voice (e.g. when one has a cold or sore throat) [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
けりが付く;鳧が付く(ateji)[けりがつく, kerigatsuku] (exp,v5k) (uk) (See けり) to be settled; to be brought to an end [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[, gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
ざっと[, zatto] (adv) (on-mim) roughly; in round numbers; (P) [Add to Longdo]
ざらざら[, zarazara] (adj-na,adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) feeling rough; (P) [Add to Longdo]
ざらつく;ザラつく[, zaratsuku ; zara tsuku] (v5k,vi) (See ざらざら) to be rough feeling [Add to Longdo]
ざら紙[ざらがみ, zaragami] (n) pulp paper; rough (printing) paper [Add to Longdo]
しくじる[, shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
すうすう[, suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]
すっかり[, sukkari] (adv,adv-to) all; completely; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[, zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made [Add to Longdo]
とことん[, tokoton] (adv,n) (to) the end; thoroughly [Add to Longdo]
どういう風の吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうした風の吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ... [Add to Longdo]
ぱたぱた[, patapata] (adv,vs) (1) (on-mim) flap (sound of something light and thin such as a fan moving through the air); (2) pitter-patter (sound of light footsteps); (3) dealing with a situation quickly [Add to Longdo]
ひどい目にあう;酷い目に遭う;酷い目に遇う[ひどいめにあう, hidoimeniau] (exp,v5u) to have a bad time; to go through a bitter experience; to get into trouble; to get hurt; to suffer [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
びっしょり[, bisshori] (adj-na,adv) (on-mim) wet through; drenched; (P) [Add to Longdo]
ふいになる[, fuininaru] (exp) (See おじゃんになる) to come to nothing; to fall through; to end without result [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぶっ続け;打っ続け[ぶっつづけ, buttsuduke] (adv) (1) (uk) continuously; throughout; (2) in succession [Add to Longdo]
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher [Add to Longdo]
ぽかぽか[, pokapoka] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) warmth throughout your body; (2) sound of beating someone; (P) [Add to Longdo]
まんまと[, manmato] (adv) (on-mim) successfully; fairly; artfully; nicely; thoroughly [Add to Longdo]
みんみん[, minmin] (adv,n) (on-mim) seeing through another person's scheme (e.g. lies and flattery) [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
を介して[をかいして, wokaishite] (exp) using as an intermediary; through [Add to Longdo]
を経て[をへて, wohete] (exp) (See 経る) via; passing through [Add to Longdo]
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通过[tōng guò, ㄊㄨㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] by means of; through; via; to adopt; to pass through; to get through; to switch over, #146 [Add to Longdo]
[zǒu, ㄗㄡˇ, ] to walk; to go; to run; to move (of vehicle); to visit; to leave; to go away; to die (euph.); from; through; away (in compound verbs, such as 撤走); to change (shape, form, meaning), #154 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, / ] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity, #422 [Add to Longdo]
经过[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
穿[chuān, ㄔㄨㄢ, 穿] to bore through; pierce; perforate; penetrate; pass through; to dress; to wear; to put on; to thread, #594 [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] to go through; to know well; to connect; to communicate; open, #1,181 [Add to Longdo]
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, ] breakthrough, #1,385 [Add to Longdo]
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, ] penetrate deeply; thorough, #1,472 [Add to Longdo]
感受[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience, #1,494 [Add to Longdo]
彻底[chè dǐ, ㄔㄜˋ ㄉㄧˇ, / ] thorough; thoroughing; complete, #1,696 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, / ] to investigate thoroughly, #1,867 [Add to Longdo]
[cǎo, ㄘㄠˇ, ] grass; straw; manuscript; draft (of a document); careless; rough, #1,938 [Add to Longdo]
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life, #2,063 [Add to Longdo]
[chuī, ㄔㄨㄟ, ] to blow; to play a wind instrument; to blast; to puff; to boast; to brag; to end in failure; to fall through, #2,269 [Add to Longdo]
大概[dà gài, ㄉㄚˋ ㄍㄞˋ, ] roughly; probably; rough; approximate; about, #2,553 [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii); fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei); lily magnolia (木蘭|木兰); surname Lan, #2,629 [Add to Longdo]
[cáo, ㄘㄠˊ, ] manger; trough; groove, #2,885 [Add to Longdo]
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
通道[tōng dào, ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ, ] (communications) channel; thoroughfare; passage, #2,944 [Add to Longdo]
体会[tǐ huì, ㄊㄧˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] know (through learning or by experience), #3,128 [Add to Longdo]
[mán, ㄇㄢˊ, / ] barbarian; bullying; very; quite; rough; reckless, #3,556 [Add to Longdo]
[cū, ㄘㄨ, ] coarse; rough; thick; unfinished; vulgar; rude; crude, #3,637 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
[zuān, ㄗㄨㄢ, / ] to drill; to bore; to get into; to make one's way into; to enter (a hole); to thread one's way through; to study intensively; to dig into; to curry favor for personal gain, #4,192 [Add to Longdo]
流量[liú liàng, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄤˋ, ] flow rate; rate; throughput, #4,427 [Add to Longdo]
[tū, ㄊㄨ, ] to dash; to move forward quickly; to bulge; to protrude; to break through; to rush out; sudden; Taiwan pr. tu2, #4,586 [Add to Longdo]
穿越[chuān yuè, ㄔㄨㄢ ㄩㄝˋ, 穿] to pass through; to cross; to overcome, #4,684 [Add to Longdo]
审核[shěn hé, ㄕㄣˇ ㄏㄜˊ, / ] to audit; to investigate thoroughly, #5,163 [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man, #5,444 [Add to Longdo]
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, ] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious, #5,457 [Add to Longdo]
[chuǎng, ㄔㄨㄤˇ, / ] to rush; break through, #5,597 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] to cross; to pass through; to ferry, #6,407 [Add to Longdo]
穿过[chuān guò, ㄔㄨㄢ ㄍㄨㄛˋ, 穿 / 穿] to pass through, #6,593 [Add to Longdo]
论证[lùn zhèng, ㄌㄨㄣˋ ㄓㄥˋ, / ] to prove a point; proof; to expound on; demonstrate or prove (through argument), #6,650 [Add to Longdo]
大致[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] more or less; roughly; approximately, #6,664 [Add to Longdo]
通行[tōng xíng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ, ] to go through; a passage through; in general use; a pass or laissez-passer; a license (to a computer account), #6,842 [Add to Longdo]
透过[tòu guò, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] through; via, #6,992 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] drought, #7,854 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] to experience; to undergo; to pass through; all; each; every; calendar, #8,513 [Add to Longdo]
贯穿[guàn chuān, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄨㄢ, 穿 / 穿] to run through; a connecting thread from beginning to end; to link, #8,856 [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, ] poke through, #8,960 [Add to Longdo]
历经[lì jīng, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄥ, / ] to experience; to go through, #9,127 [Add to Longdo]
干旱[gān hàn, ㄍㄢ ㄏㄢˋ, / ] drought; arid; dry, #9,498 [Add to Longdo]
琢磨[zhuó mó, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] to polish (jade); fig. to think through; to mull over, #9,709 [Add to Longdo]
历来[lì lái, ㄌㄧˋ ㄌㄞˊ, / ] always; throughout (a period of time); (of) all-time, #9,732 [Add to Longdo]
过关[guò guān, ㄍㄨㄛˋ ㄍㄨㄢ, / ] to pass a barrier; fig. to get through (an ordeal); to pass (a test), #9,950 [Add to Longdo]
粗糙[cū cāo, ㄘㄨ ㄘㄠ, ] crude; gruff; rough, #10,277 [Add to Longdo]
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, ] drought-resistant; to weather a drought, #10,579 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rouge \Rouge\, v. i. [imp. & p. p. {Rouged}; p. pr. & vb. n.
   {Rouging} .]
   To paint the face or cheeks with rouge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rouged
   adj 1: marked by the use of various kinds of red makeup;
       "freshly rouged lips"; "rouged cheeks"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top