หรือคุณหมายถึง rös?
Search result for

roes

(17 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -roes-, *roes*, roe
English-Thai: Nontri Dictionary
throes(n) ความเจ็บปวด,ความลำเค็ญ,อาการปวดเกร็ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I too, am to be congratulated, meet Miss Karen Roes she's from the Roes of Lexington.ผมเองก็มีเรื่องน่ายินดี นี่คุณแคเรน รูส์ มาจากครอบครัวรูส์ในเลกซิงตัน เธอเป็นคู่หมั้นผม Episode #1.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรชน[n.] (wīrachon) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people   

CMU English Pronouncing Dictionary
ROES    R OW1 Z
ROESE    R OW1 S
ROESKE    R OW1 S K
ROESER    R OW1 Z ER0
ROESEL    R OW1 S AH0 L
ROESCH    R OW1 SH
ROESLER    R OW1 S AH0 L ER0
ROESNER    R OW1 S N ER0
ROESSLER    R OW1 S AH0 L ER0
ROESSNER    R OW1 S N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roes    (n) (r ou1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェロー語[フェローご, fero-go] (n) Faroese; Føroyar [Add to Longdo]
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  roes [rus]
     drunkenness; inebriety
     drunkenness
     lust; passion
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top