ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverie

R EH1 V ER0 IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverie-, *reverie*
Possible hiragana form: れう゛ぇりえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverie[N] การฝันกลางวัน, See also: ห้วงความนึกคิด, Syn. abstraction, daydream

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverie(เรฟ'เวอรี) n. ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,ห้วงนึกคิด,บทดนตรีเพ้อฝัน, Syn. daydream,fantasy

English-Thai: Nontri Dictionary
reverie(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is this a private reverie or can an old lady join you?นี่เป็นการจิตนาการส่วนตัว หรือว่าให้ผู้หญิงแก่มาร่วมด้วยได้ไหม The Joy Luck Club (1993)
- I'm afraid I'm interrupting your solitary reverie.-ผมเกรงว่าผมกำลังขัดจังหวะห้วงคำนึงส่วนตัวของคุณ Episode #1.6 (1995)
Oh, I hate to disturb your reverie there, Chuck.โอ้ ฉันไม่ชอบการนั่งเหม่อของคุณที่นี่นะ ชัค Chuck Versus the Ex (2008)
But still manages to evoke... a dreamlike reverie and a will to fight on.จากความเป็นอัจฉริยะของเขาทำให้เขา.. ตั้งปณิธานว่า เขาจะไม่ยอมสยบให้แก่ ความโชคร้ายเป็นอันขาด Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
? And the melody haunts my reverieท่วงทำนองทำให้ฉันกลัวว่าจะเพ้อฝัน Tracks (2013)
? The melody haunts my reverie... ?ท่วงทำนองทำให้ฉันกลัวว่าจะเพ้อฝัน Tracks (2013)
? Haunts my reverieทำให้ฉันกลัวว่าจะเพ้อฝัน Tracks (2013)
I saw the new gestures, the reveries.ผมเห็นพฤติกรรมแบบใหม่ การฝัน The Original (2016)
The reveries.สภาวะทางอารมณ์ The Original (2016)
The reveries must be allowing him to access them.การฝัน คงทำให้เค้าเข้าถึงมันได้ The Original (2016)
Following the recent reports of host malfunction, we asked QA to check the last abortive update, which featured the reveries,เนื่องจากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของโฮสต์ เราได้ขอร้องให้ฝ่ายประกันคุณภาพตรวจสอบ เกี่ยวกับอัพเดทล่าสุดที่ได้ระงับใช้ไป ในความสามารถเมื่อตกอยู่ในภวังค์ Trompe L'Oeil (2016)
When we discovered the build was buggy due to a last-minute injection of the reverie code, we quickly rolled all the infected hosts back to their prior builds.เมื่อเราค้นพบว่าโครงสร้างเกิดบัก เนื่องด้วยความเร่งด่วนที่ต้องป้อน โค้ดความสามารถเมื่อตกอยู่ในภวังค์ เราได้ทำการคืนค่าอย่างรวดเร็ว ให้กับโฮสต์ที่มีอาการแบบเดียวกันกลับไปยังเวอร์ชั่นก่อนหน้า Trompe L'Oeil (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภวังค์[n.] (phawang) EN: daydream ; reverie ; chimera   
ปล่อยใจ[v.] (plǿijai) EN: think aimlessly ; be lost in reverie   

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERIE    R EH1 V ER0 IY0
REVERIES    R EH1 V ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverie    (n) rˈɛvəriː (r e1 v @ r ii)
reveries    (n) rˈɛvərɪz (r e1 v @ r i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢想[むそう, musou] Thai: การนึกเอาเองเป็นตุเป็นตะ English: reverie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Träumerei {f} | Träumereien {pl}reverie | reveries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
物思い[ものおもい, monoomoi] (n) reverie; meditation; anxiety; thought; pensiveness [Add to Longdo]
夢想[むそう, musou] (n,vs) dream; vision; reverie; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverie \Rev"er*ie\, Revery \Rev"er*y\, n.; pl. {Reveries}. [F.
   r['e]verie, fr. r[^e]ver to dream, rave, be light-headed. Cf.
   {Rave}.]
   1. A loose or irregular train of thought occurring in musing
    or mediation; deep musing; daydream. "Rapt in nameless
    reveries." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       When ideas float in our mind without any reflection
       or regard of the understanding, it is that which the
       French call revery, our language has scarce a name
       for it.                --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. An extravagant conceit of the fancy; a vision. [R.]
    [1913 Webster]
 
       There are infinite reveries and numberless
       extravagancies pass through both [wise and foolish
       minds].                --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverie
   n 1: absentminded dreaming while awake [syn: {reverie},
      {revery}, {daydream}, {daydreaming}, {oneirism}, {air
      castle}, {castle in the air}, {castle in Spain}]
   2: an abstracted state of absorption [syn: {reverie}, {revery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top