ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resorb

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resorb-, *resorb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resorb[VT] ดูดซึมใหม่
resorbtion[N] การดูดซึมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resorb(รีซอร์บ',-ซอร์บ') vt. ดูดซึมออก,ดูดเข้าอีก,รับเข้าให้, See also: resorbence n. resorbent adj. resorption n. resorptive adj.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
resorbieren; aufsaugento resorb [Add to Longdo]
resorbieren | resorbierend | resorbiertto reabsorb | reabsorbing | reabsorbs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resorb \Re*sorb"\ (r?-s?rb"), v. t. [L. reorbere; pref. re- re-
   + sorbere to suck or drink in.]
   1. To swallow up.
    [1913 Webster]
 
       Now lifted by the tide, and now resorbed. --Young.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) to absorb (something which has been secreted or
    exuded by the same organism).
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resorb
   v 1: undergo resorption [syn: {reabsorb}, {resorb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top