Search result for

reinstates

(87 entries)
(2.5299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reinstates-, *reinstates*, reinstate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา reinstates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *reinstates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reinstate[VT] ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม, Syn. give back, replace
reinstate[VT] นำกลับมาใช้อีก (กฎหมาย), Syn. restore
reinstate in[PHRV] กลับคืนสู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reinstate(รีอินสเทท') vt. นำกลับ,ใส่กลับ,คืนสิทธิ, See also: reinstatement,reinstation n. reinstator n, Syn. establish again

English-Thai: Nontri Dictionary
reinstate(vt) คืนสิทธิ,ทำให้เหมือนเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่งเดิม (ก. ปกครอง)๒. การฟื้นสัญญา (ประกันชีวิต) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement clauseข้อกำหนดการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement memorandumข้อกำหนดการจัดทดแทน มีความหมายเหมือนกับ reinstatement clause ความหมายที่ ๑ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement premiumเบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinstatement๑. การให้กลับเข้ารับตำแหน่ง๒. การคืนสู่สภาพเดิม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
automatic reinstatementการฟื้นสัญญาโดยอัตโนมัติ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fact: reinstatement of the draft is off the table for political reasons.กฏหมายให้คนเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ที่ถูกนำเสนออีกครั้ง ก็ต้องตกไป เนื่องจากเหตุผลการเมือง Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I can have you reinstated.ฉันช่วยให้คุณกลับมาทำงานได้นะ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Former prime minister ule motobo will be reinstatedนายกรัฐมนตรีอุเล มาโทโบ จะกลับมารับตำแหน่งเดิม Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Reinstate my government clearance, allow me the authority to vet White House staff, and allow to bring one of my people into FBI to provide Lar Moss with tactical support.อนุญาตให้ผมกลับมาทำงานให้รัฐบาลอีก ให้อำนาจผมสั่งงาน จนท.ทำเนียบ และอนุญาตให้คนของผมเข้าไป FBI Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Isn't there anyone capable of handling these duties without our having to reinstate her?มีใครอีกมั๊ยที่สามารถทำหน้าที่นี้ได้ โดยไม่ต้องเรียกเธอกลับมามั๊ย? Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Let's move on, shall we? All those in favor of reinstating Alexander Mahone, a Special Agent in the Federal Bureau of Investigation--และทั้งหมดนี้ ก้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาโฮนกลับมาอยู่ในหน้าที่อีกครั้งใช่มั้ย Prison Break: The Final Break (2009)
Each time he keeps getting reinstated.แล้วแต่ละครั้งเขาก็กลับมาทำอีก A Pretty Girl in a Leotard (2009)
State Attorney dismissed the case, but we can detain for up to 30 days, in the hopes that the case gets reinstated.อัยการสหรัฐอเมริกายกเลิกคดีนี้ แต่เราสามารถกักสูงสุด 30 วัน หวังว่านั่น Albification (2009)
I am reinstating you as coach of the glee club.ผมจะคืนตำแหน่ง โค้ชชมรมร้องเพลงให้คุณ Sectionals (2009)
I'm reinstated on the day that you come home.ผมกลับมาทำงานวันนี้ แล้วคุณกลับมา Harbingers in a Fountain (2009)
He hasn't been reinstated yet.เขาไม่ได้ทำ ยังไม่ได้กลับมาทำงาน Harbingers in a Fountain (2009)
If you were reinstated, why are you dressed like a furniture mover?ถ้าคุณกลับมาทำงาน ทำไมแต่งตัวเหมือนคนส่งของ Harbingers in a Fountain (2009)
-Incoming call with a blocked number, sir. My phone privilege is reinstated.มีหมายเลขปกปิดโทรเข้ามาครับ Iron Man 2 (2010)
Strict food and water rationing will be reinstated as of now.อาหารและน้ำ จำเป็นต้องประหยัดกันหน่อย สำหรับตอนนี้ Sabotage (2010)
Yes, and the point of suspension is reinstatement.ใช่ และการพักงานก็เป็นโมฆะ Hell-O (2010)
Getting reinstated. Well, William,ถึงได้กลับมา เอ่อ วิลเลียม Hell-O (2010)
As of right now, I am reinstated.ในตอนนี้ ฉันจะต้องได้กลับไปทำงาน Hell-O (2010)
That's why I'm planning to reinstate you.นั่นเป็นสาเหตุที่ฉันกำลังจะวางแผนให้นายกลับรับตำแหน่งเดิม Airiseu: Deo mubi (2010)
Your bureau-mandated therapist... you see her three times a week, and when she thinks you're up to it, we'll talk about a reinstatement.เจ้าหน้าที่บำบัดประจำสำนักงาน นายมีนัดกับเธอ นายต้องไปพบเธอสามครั้งต่อสัปดาห์ และเมื่อเธอคิดว่า Revelation Zero: Part 1 (2010)
I'm doing my best to get you reinstated.ผมจะทำให้่ดีที่สุดเพื่อนำนาย กลับมาทำงานอีกครั้ง Revelation Zero: Part 1 (2010)
We got to get you reinstated, buddy.เราต้องพยายามเอาตำแหน่งนายคืนมานะพวก Chuck Versus the Final Exam (2010)
We got to get him reinstated.-เราต้องให้เขาได้งานคืน Chuck Versus the Final Exam (2010)
And I would like nothing more than to get him reinstated, but...ฉันไม่อยากได้อะไรมากไปกว่า การทำให้เขาได้งานคืน แต่... Chuck Versus the Final Exam (2010)
Well... full reinstatement, my old rank back, and a new Crown Victoria...แล้วก็ขอรถคราวน์ วิคตอเรีย ที่ชัคระเบิดไปใหม่อีกซักคัน... มีอีกข้อนึง ที่ท่านคงไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ Chuck Versus the Other Guy (2010)
Casey's been reinstated,เคซี่กลับไปทำหน้าที่เดิมแล้ว Chuck Versus the Honeymooners (2010)
Clearly we need to reinstate the 10:00 A.M. slushie.เราต้องจัดให้สิบโมง เป็นเวลาสาดน้ำปั่นซะแล้ว Special Education (2010)
But she did reinstate me.แต่เธอไม่คืนสิทธิให้ฉัน The Townie (2010)
There's a chance I can reinstate our deal.ยังพอมีโอกาสที่ฉันจะดึงข้อตกลง ของเรากลัมาอีก Withdrawal (2010)
The board officially reinstated me this morning.คณะกรรมการให้ผมกลับมารับตำแหน่งเดิมเมื่อเช้านี้ With You I'm Born Again (2010)
You'll be a desk jockey for a few weeks, then your union rep will have you reinstated.คุณทำงานนั่งโต๊ะสัก 2-3 สัปดาห์ แล้สสหภาพก็จะจัดการให้คุณกลับมาทำงานเดิม Take It! (2010)
We wouldn't want your reinstatement to be delayed.ไม่งั้นการกลับมาทำงานของคุณจะเลื่อนไปอีก Take It! (2010)
Go on leave, talk to your union rep, get reinstated, then come back and kick as much ass as you possibly can.พักงาน ไปคุยกับสหภาพ ทำเรื่องกลับมาทำงานต่อ แล้วกลับมาทำงานเล่นงานคนให้มากที่สุด Take It! (2010)
But usually the person in the movie who knows this secret gets killed or is reinstated.แต่... คนที่รู้ความลับ มักจะถูกฆ่าหรอไม่ก็กลับมารับตำแหน่งเดิม Episode #1.2 (2010)
I think it would cost less to reinstate you.ถ้าให้เธอกลับมารับตำแหน่งเดิม ต้นทุนน่าจะถูกกว่า Episode #1.2 (2010)
We don't have to go. I think I just got reinstated.เราไม่ต้องไปแล้วล่ะ\ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งได้รับตำแหน่งเดิมคืน Episode #1.2 (2010)
I said I got reinstated. Instead let's go grab a drink.ฉันบอกแล้วไงว่าฉันได้กลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้ว I เราไปดื่มกันเถอะ Episode #1.2 (2010)
So, thank you so much for reinstating me.ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ให้ฉันกลับมาทำงานอีก Episode #1.2 (2010)
- That's good enough for me. You've been released into our care and reinstated...สำหรับฉันเท่านั้นพอละ ที่สำคัญนายจะได้ไปร่วมงานกับเรา The A-Team (2010)
Listen, I want full reinstatement and clean records for myself, and my team.เราต้องการยศเดิมของเราคืนมา และประวัติที่ขาวสะอาดของผม และลูกทีม The A-Team (2010)
Clean records? Reinstatements?เปลี่ยนประวัติ,ได้ตำแหน่งคืน The A-Team (2010)
Given the circumstances, we'd like to request to be reinstated on the task force.- ว่าไง? - ในสถานการณ์แบบนี้พวกเราอยากจะขอ กลับเข้าร่วมทีมเฉพาะกิจฯ ค่ะ Countdown (2011)
The book never reinstated you. Will did this instead.ทางหนังสือไม่ได้ให้คุณกลับเข้ามาถ่าย\ แล้ววิลเลี่ยมทำแบบนี้แทน The Kids Stay in the Picture (2011)
Let us all raise a glass to the newly reinstated prince and princess-to-be.ขอให้พวกเราอวยพร แด่เจ้าชายที่พึ่งคืนบัลลังก์\ และว่าที่เจ้าหญิง Shattered Bass (2011)
It's cued up to just before the account was reinstated.ถ่ายไว้ก่อนมีการคืนบัญชี ให้บราเวอร์พอดีเลย Taking Account (2011)
And Nancy gets reinstated with back pay.และแนนซี่ต้องได้กลับไปทำงานพร้อมเงินชดเชย Pilot (2011)
But what's more impressive is the fact that you were reinstated, promoted, and suspended in that short time.ที่เรื่องที่น่าประทับใจกว่านั้น คือความจริงที่คุณได้กลับมาทำงาน ได้รับการเลื่อนขั้น แล้วก็โดนพักงาน ภายในเวลาสั้นๆ It Takes a Village (2011)
And you're the only Agent who has not requested reinstatement to the unit.และคุณคือคนเดียว ที่ไม่ขอกลับเข้ามาทำงานกับหน่วยงาน It Takes a Village (2011)
I'm gonna make sure that Cece reinstates your access to my trust.ฉันจะทำให้แน่ใจว่า ซีซี คืนสิทธิ์ให้คุณเพื่อใช้เงินกองทุนของฉัน The Jewel of Denial (2011)
He was suspended for his actions, but he's been reinstated as the chief officer in this investigation.เขาเคยถูกพักงานชั่วคราว จากพฤติกรรมของเขา แต่เขากลับเข้ามารับตำแหน่ง ในฐานะหัวหน้านายตำรวจสิบสวนคดีนี้ Over My Dead Body (2011)
You just got reinstated a month ago.พี่เพิ่งกลับไปทำงานเมื่อเดือนก่อน Mea Makamae (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
REINSTATE    R IY2 IH2 N S T EY1 T
REINSTATED    R IY2 IH2 N S T EY1 T AH0 D
REINSTATING    R IY2 IH2 N S T EY1 T IH0 NG
REINSTATEMENT    R IY2 IH2 N S T EY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reinstate    (v) (r ii2 i n s t ei1 t)
reinstated    (v) (r ii2 i n s t ei1 t i d)
reinstates    (v) (r ii2 i n s t ei1 t s)
reinstating    (v) (r ii2 i n s t ei1 t i ng)
reinstatement    (n) (r ii2 i n s t ei1 t m @ n t)
reinstatements    (n) (r ii2 i n s t ei1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klausel über automatische Fortführung der Versicherung nach einem Schadensfallautomatic reinstatement clause [Add to Longdo]
Wiedereinsetzung {f}reinstatement [Add to Longdo]
wieder einsetzento reinstate [Add to Longdo]
wiedereinsetzen | wiedereinsetzend | wiedereingesetztto reinstate | reinstating | reinstated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
復位[ふくい, fukui] (n,vs) restoration; reinstatement [Add to Longdo]
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) [Add to Longdo]
復権[ふっけん(P);ふくけん, fukken (P); fukuken] (n,vs) rehabilitation; reinstatement; restoration of rights; (P) [Add to Longdo]
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恢复[huī fù, ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ, / ] to reinstate; to resume; to restore; to recover; to regain; to rehabilate [Add to Longdo]
起用[qǐ yòng, ㄑㄧˇ ㄩㄥˋ, ] to promote; to reinstate (in a position or job) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top