ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

red carpet

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -red carpet-, *red carpet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
red carpet[N] พรมแดงที่ปูสำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
red carpetn. พรมสีแดงสำหรับให้แขกเมืองผู้มีเกียรติเดิน เป็นการต้อนรับที่ให้เกียรติ,การต้อนรับอย่างสมเกียรติ., See also: red-carpet adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm the red carpet. And the bunting, and the brass band.ฉันพรมแดง และธงทิวและวงทองเหลือง The Russia House (1990)
The other one is the red carpet of G-boy award ceremony.อีกจุดนึงคือ... เส้นทาง ของการประกวด G-Boy Go Go G-Boys (2006)
ON THE RED CARPET LAST YEAR AND BOOKED HER TRAVEL TO PARISบนพรมแดงเมื่อปีที่แล้ว และหนังสือท่องเที่ยวปารีส Family/Affair (2007)
BUT LAST NIGHT WHEN I WAS STANDING NAKED ON THE RED CARPET,แต่เมื่อคืนตอนที่ชั้นยืนเปลือยอยู่บนพรมแดง Betty's Wait Problem (2007)
So they finally rolled the picture, brought him up here to this VIP section, and a few minutes after that, he hit the red carpet.สุดท้ายพวกเขาก็ฉายหนัง, พาเขาขึ้นมาตรงที่ต้อนรับแขกวีไอพี และสองสามนาทีต่อมาเขาก็ล้มลงบนพรมแดง Page Turner (2008)
Living it up on the red carpet.ไปปรากฏตัวบนพรมสีแดงน่ะสิ Self Made Man (2008)
We're here on the red carpet outside the Edison Loungeตอนนี้เราอยู่บนพรมแดง ด้านนอก Edison Louge Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We'll take you around the party, the red carpet -- all of it.เรากำลังพาคุณไปดูรอบๆ งาน \บนพรมแดง - - ทั้งหมดนั่น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
From the red carpet and our premiere party,ตั้งแต่พรมแดง และปาร์ตี้เปิดตัว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
We're back on the red carpet and going into the partyกลับมาที่พรมแดง และกำลังจะเข้าไปในงานปาร์ตี้แล้ว Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Tonight, we are on the red carpetคืนนี้เราอยู่บนพรมแดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Photographers and press are still outside on the red carpet,ช่างภาพและนักข่าวยังอยู่ข้างนอกบนพรมแดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラカケザメ科[クラカケザメか, kurakakezame ka] (n) Parascylliidae (family of collared carpet sharks containing 8 species and 2 genera) [Add to Longdo]
クラカケザメ属[クラカケザメぞく, kurakakezame zoku] (n) Cirrhoscyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]
バリオレートテンジクザメ属[バリオレートテンジクザメぞく, bariore-totenjikuzame zoku] (n) Parascyllium (genus of collared carpet sharks in the family Parascylliidae) [Add to Longdo]
花毛氈[はなもうせん, hanamousen] (n) figured carpet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 red carpet
   adj 1: special treatment or hospitality; "the maitre d' gave
       them the red-carpet treatment" [syn: {red carpet(a)},
       {red-carpet(a)}]
   n 1: a strip of red carpeting laid down for dignitaries to walk
      on

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top