ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recuperation

R IH0 K UW2 P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recuperation-, *recuperation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recuperation(n) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
recuperation(n) การฟื้นคืน, การพักฟื้น, การกู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recuperationการหายป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recuperation๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ ดู recovery ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're gonna have to finish your recuperation at Stockton memorialคุณต้องถูกส่งตัวไปพักฟื้น ที่โรงพยาบาลสต็อคตันเมโมเรียล Fa Guan (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECUPERATION R IH0 K UW2 P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recuperation (n) rˈɪkˌuːpərˈɛɪʃən (r i1 k uu2 p @ r ei1 sh @ n)
recuperations (n) rˈɪkˌuːpərˈɛɪʃənz (r i1 k uu2 p @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n, vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
保養[ほよう, hoyou] (n, vs) health preservation; recuperation; recreation; (P) [Add to Longdo]
予後[よご, yogo] (n, adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]
養生[ようじょう;ようせい, youjou ; yousei] (n, vs) (1) hygiene; health care; recuperation; regimen; (2) covering (with a protective material); coating; (vs) (3) to cure (concrete) [Add to Longdo]
療養[りょうよう, ryouyou] (n, vs) recuperation; medical treatment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recuperation \Re*cu`per*a"tion\
   (r[-e]*k[=u]`p[~e]r*[=a]"sh[u^]n), n. [L. recuperatio: cf. F.
   r['e]cup['e]ration.]
   Recovery, as of anything lost, especially of the health or
   strength.
   [1913 Webster] Recuperative

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recuperation
   n 1: gradual healing (through rest) after sickness or injury
      [syn: {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top