ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconcilable

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconcilable-, *reconcilable*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconcilable    (j) rˌɛkənsˈaɪləbl (r e2 k @ n s ai1 l @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reconcilable \Rec"on*ci`la*ble\ (r?k"?n*s?`l?*b'l), a. [Cf. F.
   r['e]conciliable.]
   Capable of being reconciled; as, reconcilable adversaries; an
   act reconciable with previous acts.
   [1913 Webster]
 
      The different accounts of the numbers of ships are
      reconcilable.              --Arbuthnot.
   [1913 Webster] -- {Rec"on*ci`la*ble*ness}, n. --
   {Rec"on*ci`la*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reconcilable
   adj 1: capable of being reconciled; "her way of thinking is
       reconcilable with mine" [ant: {irreconcilable},
       {unreconcilable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top