ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reboot

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reboot-, *reboot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reboot[VT] ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้งหมายถึง การเริ่มเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่ง (การเปิดสวิตซ์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเริ่มการปฏิบัติงานครั้งแรกนั้น เรียกว่า "boot") ทำได้ 2 วิธี คือปิดแล้วเปิดสวิตซ์ใหม่ เรียกว่า "cold boot" ส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า "warm boot" คือการกดแป้น Ctrl, Alt, Del พร้อม ๆ กัน หรือกดปุ่ม Reset ที่ตัวเครื่อง (เฉพาะเครี่องพีซี) มักใช้เมื่อเครี่องหยุดชะงัก (hang) การทำเช่นนี้จะลบล้างทุกอย่างที่สร้างไว้แล้วให้หมดไปด้วย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rebootปลุกเครื่องอีกครั้ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scrambles the mainframe and forces it to reboot.รบกวนองค์ประกอบหลัก และเปิดมันขึ้นมาใหม่ Resident Evil (2002)
After that, if I don't have her board, she can reboot.หลังจากนั้น,ถ้าหากผมไม่ทำ กับหล่อน,หล่อนอาจจะเปิดใหม่ได้ Resident Evil (2002)
-DENNY: Gunnars. -It's rebooting.Hit it, Shanti. Deja Vu (2006)
The phone needs to reboot.โทรศัพท์ต้องรีบูท Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Okay, maybe when they pulled out whatever was in there, it's when you, like, rebooted or whatever.บางทีตอนที่เขาดึงอะไรก็ตามที่เสียบอยู่ออก มันคงเป็นตอนที่รีบูทใหม่น่ะ Chapter Four 'Collision' (2006)
It could be a solar storm or they're rebooting their communication system.หรือไม่ก็กำลังเปิดระบบสื่อสารใหม่ Star Wars: The Clone Wars (2008)
I'll reboot it. One second.ผมจะบู้ตเครื่องใหม่ ในหนึ่งวินาทีนี่ล่ะ Episode #2.5 (2008)
By the way, miss Izawa, did anything unusual happen before 01 was reset and rebooted with a kiss?. . มีบางสิ่งผิดปกติหลังจากรีเซ็ทเเละจูบกับ 01 รึป่าว ? Absolute Boyfriend (2008)
Shock'll trigger reboot.ไฟ้ช็อคจะทำให้หุ่นยนต์หยุดทำงาน Alpine Fields (2008)
I'm not sure. The entire system is rebooting.ระบบมันรีบู๊ตใหม่หมดเลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
- When he reboots his computer...- เมื่อเขาเปิดคอมพ์ใหม่... WarGames: The Dead Code (2008)
- 120 seconds and the system reboots.- 120วินาที แล้วระบบจะเริ่มใหม่ Pilot (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リブート[, ribu-to] (n,vs) {comp} reboot [Add to Longdo]
再起動[さいきどう, saikidou] (n,vs) {comp} restart; reboot [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リブート[りぶーと, ribu-to] reboot (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reboot
   v 1: cause to load (an operating system) and start the initial
      processes; "boot your computer" [syn: {boot}, {reboot},
      {bring up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top