ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

read between the lines

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -read between the lines-, *read between the lines*, read between the line
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
read between the lines[IDM] ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must learn to read between the lines if you want to discern the political climate.เจ้าต้องเรียนรู้ในการตีความ ถ้าเจ้าต้องการรู้สถานการณ์การเมือง Episode #1.8 (2006)
I'm trying to read between the lines here... see the path.ฉันพยายามอ่าน ข้อความในบันทึกนี้... หาเส้นทางออก Balm (2009)
Change the station. ♪ I better read between the lines ♪ Change the station.เปลี่ยนคลื่นสิ เปลี่ยนคลื่น Dog Dean Afternoon (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
read between the linesI could read between the lines.
read between the linesI could read between the lines that he wanted me to resign.
read between the linesIf you read between the lines, this letter is a request for money.
read between the linesIt is not always easy to read between the lines.
read between the linesLet's try to read between the lines.
read between the linesPlease read between the lines.
read between the linesRead between the lines.
read between the linesThese messages have to be read between the lines.
read between the linesWhen the boss checks our expenses it can be pretty dicey. He knows how to read between the lines.
read between the linesWhen you read a book you should read between the lines.
read between the linesYou can read between the lines.
read between the linesYou have to read between the lines to get the most out of anything.

Japanese-English: EDICT Dictionary
行間を読む[ぎょうかんをよむ, gyoukanwoyomu] (exp,v5m) to read between the lines [Add to Longdo]
読み取る;読みとる;読取る[よみとる, yomitoru] (v5r,vt) (1) to read (someone's) mind; to read between the lines; (2) to read (a calibration, a tape, etc.); to read (out) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  read between the lines
      v 1: read what is implied but not expressed on the surface

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top