ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rattler

R AE1 T AH0 L ER0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rattler-, *rattler*
Longdo Dictionary ภาษาสัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler (n ) งูหางกระดิ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rattler[N] คนหรือสิ่งที่ส่งเสียงรัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, there's a bunch of those rattlers all up over those hills.I bet he just... oh,he wasn't bitten.คุณรู้ไหม มีพวกงูหางกระดิ่งเต็มเขานั้นไปหมด ฉันมั่นใจว่าเขาคงจะแค่... ไม่ๆ เต้าไม่ได้โดนกัด เขาโดนฉีดต่างหากล่ะ Ending Happy (2007)
I caught and milked that rattler.ฉันจับงูนั่นได้แล้วก็รีดพิษจากมัน Ending Happy (2007)
You know, for your rosary rattlers.ใช่ นั่นคือชาวยิวคนสุดท้ายที่ซิทอัพ The Rhinitis Revelation (2011)
Mrs. Cooper, we say "Catholics"" not "rosary rattlers."แล้วดูสิ มันทำให้เขาเป็นยังไง The Rhinitis Revelation (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
RATTLER    R AE1 T AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rattler    (n) rˈætlər (r a1 t l @ r)
rattlers    (n) rˈætləz (r a1 t l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwätzer {m} | Schwätzer {pl}rattler | rattlers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattler \Rat"tler\ (r[a^]t"tl[~e]r), n.
   One who, or that which, rattles.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rattlesnake \Rat"tle*snake`\ (r[a^]t"t'l*sn[=a]k`), n. (Zool.)
   Any one of several species of venomous American snakes
   belonging to the genera {Crotalus} and {Caudisona}, or
   {Sistrurus}; sometimes also called {rattler}. They have a
   series of horny interlocking joints at the end of the tail
   which make a sharp rattling sound when shaken. The common
   rattlesnake of the Northern United States ({Crotalus
   horridus}), and the {diamondback rattlesnake} (also called
   {diamondback rattler}, and {diamondback}) of the South and
   East ({Crotalus adamanteus}) and West ({Crotalus atrox}), are
   the best known. See Illust. of {Fang}.
   [1913 Webster +PJC]
 
   {Ground rattlesnake} (Zool.), a small rattlesnake ({Caudisona
    miliaria} or {Sistrurus miliaria}) of the Southern United
    States, having a small rattle. It has nine large scales on
    its head.
 
   {Rattlesnake fern} (Bot.), a common American fern
    ({Botrychium Virginianum}) having a triangular decompound
    frond and a long-stalked panicle of spore cases rising
    from the middle of the frond.
 
   {Rattlesnake grass} (Bot.), a handsome American grass
    ({Glyceria Canadensis}) with an ample panicle of rather
    large ovate spikelets, each one composed of imbricated
    parts and slightly resembling the rattle of the
    rattlesnake. Sometimes called {quaking grass}.
 
   {Rattlesnake plantain} (Bot.), See under {Plantain}.
 
   {Rattlesnake root} (Bot.), a name given to certain American
    species of the composite genus {Prenanthes} ({Prenanthes
    alba} and {Prenanthes serpentaria}), formerly asserted to
    cure the bite of the rattlesnake. Called also {lion's
    foot}, {gall of the earth}, and {white lettuce}.
 
   {Rattlesnake's master} (Bot.)
   (a) A species of Agave ({Agave Virginica}) growing in the
     Southern United States.
   (b) An umbelliferous plant ({Eryngium yuccaefolium}) with
     large bristly-fringed linear leaves.
   (c) A composite plant, the blazing star ({Liatris
     squarrosa}).
 
   {Rattlesnake weed} (Bot.), a plant of the composite genus
    {Hieracium} ({Hieracium venosum}); -- probably so named
    from its spotted leaves. See also {Snakeroot}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rattler
   n 1: pit viper with horny segments at the end of the tail that
      rattle when shaken [syn: {rattlesnake}, {rattler}]
   2: a railroad train consisting of freight cars [syn: {freight
     train}, {rattler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top