ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ratifications

R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratifications-, *ratifications*, ratification
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ratifications มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ratifications*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ratification[N] การอนุมัติ, Syn. approval
ratification[N] การให้สัตยาบัน, See also: การให้คำมั่นสัญญา, การให้คำปฏิญาณ, Syn. confirmation, sanction
gratification[N] ความพึงพอใจ, See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง
stratification[N] การแบ่งเป็นชั้นๆ, Syn. delamination, tabular structure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
stratification(สแทรททะฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ,ลักษณะเป็นชั้น ๆ ,ชนชั้นของสังคม,การเกิดเป็นชั้น ๆ ,การจมทับถมกันเป็นชั้น

English-Thai: Nontri Dictionary
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
stratification(n) ชนชั้นสังคม,การแบ่งชั้น,กลุ่มสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ratificationการให้สัตยาบัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ratification, treatyการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratificationการปูตัวชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
stratification, class๑. การจัดช่วงชั้นในสังคม๒. การจัดกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratificationการซ้อนเป็นชั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stratificationการจัดชั้นภูมิ, การจัดช่วงชั้น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social stratificationการจัดช่วงชั้นทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social stratificationการจัดช่วงชั้นทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
class stratification๑. การจัดช่วงชั้นในสังคม๒. การจัดกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty ratificationการให้สัตยาบันสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social stratificationการจัดช่วงชั้นทางสังคม [TU Subject Heading]
Stratification การแบ่งชั้น, การแยกชั้น [สิ่งแวดล้อม]
Thermal Stratification การแยกชั้นตามอุณหภูมิ [สิ่งแวดล้อม]
deposit the instrument of ratificationมอบสัตยาบันสารไว้กับตัวกลางหรือประเทศภาคีหนึ่งใดที่ตกลงกัน [การทูต]
instrument of ratificationสัตยาบันสาร " เป็นหนังสือแสดงความยินยอมที่จะผูกพันทางสนธิสัญญาหลังจาก ลงนามในสนธิสัญญาแล้ว " [การทูต]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Gratification, Immediateความพึงพอใจอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Gratification, Psychicการได้รับความพึงพอใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Instant gratification or your money back!ไม่พอใจยินดีคืนเงิน Charlie Bartlett (2007)
Instant gratification.ความใจร้อนไง Heaven and Hell (2008)
Everyone's out for instant gratification, and I don't want to be like that.Everyone's out for instant gratification, และฉันก็ไม่อยากเป็นยังงั้น Loyal and True (2008)
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture.เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน To Hell... And Back (2009)
The camera is not for sexual gratification, it's for proof of death.กล้องไม่ใช่เพื่อแสดงความพึงพอใจ มันเป็นการพิสูจน์ว่าตายอย่างสมบูรณ์ Reckoner (2009)
Stratification.การแบ่งออกเป็นของโครงสร้าง Human (2010)
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The VRA is two states away from ratification.มีคนอเมริกันแวมไพร์อยู่สองรัฐไกลออกจากที่นี้ Everything Is Broken (2010)
It's a political tar baby no one wants to touch not with the VRA close to ratification.มันเป็นการปกครองแบบกะลาสี , ที่รัก, \ ไม่มีใครต้องการมัน มันไม่เกี่ยวกับ VRA \ นี่คือการปิดคำสัตยาบัน Everything Is Broken (2010)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ" Rite of Passage (2010)
While I love to delay your gratification,ขณะที่ฉันชอบที่จะชะลอ ความพึงพอใจของเธอ The Witches of Bushwick (2010)
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด Compromising Positions (2010)
Ladies, we must take charge of our own sexual gratification.Ladies, เราต้องใช้ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจทางเพศของเราเอง. The To Do List (2013)
Delayed gratification. Shows discipline. Patience.รอ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน Will the Circle Be Unbroken? (2013)
Consider it an exercise in delayed gratification.คิดซะว่าเป็นการฝึกความอดทนสิ Pizza Box (2013)
You know, there's ego gratification here.คุณก็รู้ มันเป็นการเพิ่มอีโก้ The Corpse on the Canopy (2013)
Sadists... who find gratification in the debasement of others.คนซาดิสต์... คนที่สะใจกับ การลดคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่น Stonehearst Asylum (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratificationHe had the gratification of seeing his son graduate from collage.
ratificationThat job gave him little gratification.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตยาบัน[N] ratification, Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน[N] ratification, See also: confirmation, Syn. การรับรอง, การยืนยัน, Example: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้เรียกประเทศสยามเป็นครั้งแรกในสัตยาบันหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างไทยกับอังกฤษเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2399, Thai definition: การยืนยันรับรองความตกลงระหว่างประเทศที่ได้กระทำขึ้นไว้, Notes: (กฎหมาย)
หิ้ว[V] take a woman out for sexual gratification, Example: ห้องนี้เป็นห้องวิมานสวาทสำหรับหิ้วอีหนูขึ้นไปพะนอกัน, Thai definition: พาผู้หญิงไปเที่ยวหรือเพื่อกามารมณ์, Notes: (ปาก)
ความสันโดษ[N] contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ความอิ่มใจ[N] contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
ความอิ่มเอิบ[N] pleasure, See also: happiness, delight, gratification, Syn. ความปลาบปลื้ม, ความชุ่มชื่น, ความสบายใจ, Example: ใน วันสึก หลวงตาจันทร์มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความอิ่มเอิบ ไม่ได้มีความรู้สึกทุกข์หรือวิตกกังวลแต่ประการใด
มุทา[N] pleasure, See also: happiness, gladness, joy, delight, gratification, Syn. ความยินดี, ความสุขใจ, Notes: (บาลี)
อิฏฐารมณ์[N] satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ความตื้นตัน[N] joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
ความมัน[N] enjoyment, See also: pleasure, gratification, joy, Syn. ความสนุกสนาน, ความรื่นรมย์, ความมันสะใจ, Example: คอนเสิร์ตครั้งนี้มีแต่ความมันให้ผู้ชม
ความสมหวัง[N] fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
ความรื่นรมย์[N] pleasantness, See also: gratification, agreeability, enjoyment, Syn. ความเบิกบานใจ, Ant. ความสลดใจ, ความปวดร้าวใจ, ความเศร้าใจ, Example: นักประพันธ์ถ่ายทอดโลกของความรื่นรมย์และไร้เดียงสาของเด็กผ่านตัวละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl   FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee   FR: honoraire [m] ; gratification [f]
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation   FR: ratification [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration   FR: gratification [f] ; bonification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RATIFICATION    R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
GRATIFICATION    G R AE2 T AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ratification    (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃən (r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
gratification    (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃən (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
ratifications    (n) rˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)
gratifications    (n) grˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (g r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)
stratification    (n) strˌætɪfɪkˈɛɪʃən (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n)
stratifications    (n) strˌætɪfɪkˈɛɪʃənz (s t r a2 t i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层理[céng lǐ, ㄘㄥˊ ㄌㄧˇ, / ] stratification, #64,890 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f} | Freuden {pl}gratification | gratifications [Add to Longdo]
Genugtuung {f}gratification [Add to Longdo]
Ratifizierung {f}; Bestätigung {f} | Ratifizierungen {pl}ratification | ratifications [Add to Longdo]
Schichtung {f}; Lagerung {f} [geol.] | Schichtungen {pl}stratification | stratifications [Add to Longdo]
Selbstbefriedigung {f} [übtr.]self-gratification [Add to Longdo]
Stratifizierung {f}stratification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
成層[せいそう, seisou] (n) stratification [Add to Longdo]
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification [Add to Longdo]
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution [Add to Longdo]
追認[ついにん, tsuinin] (n,vs) ratification; confirmation [Add to Longdo]
批准[ひじゅん, hijun] (n,vs) ratification; ratify; (P) [Add to Longdo]
批准書[ひじゅんしょ, hijunsho] (n) instrument of ratification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top