ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rake in

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rake in-, *rake in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rake in[PHRV] กวาด, See also: โกย
rake in[PHRV] หา (คำไม่เป็นทางการ), See also: เสาะหา, ได้รับ, Syn. shovel in

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you're here to rake in some cash?แกมานี่ เพื่อจะไถเงินหล่ะซิ? Love Now (2007)
- How much did you rake in on this latest case of yours?- คุณได้รับเท่าไหร่กันกับคดีล่าสุดของคุณ? I Lied, Too. (2009)
Rake in settlement after settlement without ever setting foot in a courtroom.Rake in settlement after settlement โดยไม่เคยเหยียบเท้า เข้าไปในศาลเลย Your Secrets Are Safe (2010)
- I figured I'd use my new talent to really rake in the grant money.-ผมเพิ่งค้นพบว่า ความสามารถใหม่ของผมนีี่ น่าจะทำใ้ห้ผมหาทุนวิจับได้มหาศาล Audrey Parker's Day Off (2011)
Kids from broken homes really rake in the material goods by way of compensation.เด็กกำพร้าไม่มีโอกาสอยู่ ท่ามกลางของแบบนี้เท่าไหร่หรอก ว่าเป็นการชดใช้วัยเด็ก The Method in the Madness (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
scheffelstrake in money [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻い込む;かい込む[かいこむ, kaikomu] (v5m,vt) (See 掻き込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]
掻き込む[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (See 掻い込む) to carry under the arm; to rake in; to scoop up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rake in
   v 1: earn large sums of money; "Since she accepted the new
      position, she has been raking it in" [syn: {rake in},
      {shovel in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top