ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rain shower

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rain shower-, *rain shower*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rain showern. ฝนที่สาดลงมาเพียงชั่วครู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain Shower ฝนซู่ หรือฝนไล่ช้าง
ฝนซู่ (แต่ก่อนเรียกว่าฝนโปรย) คือหยาดน้ำฟ้า หรือฝนตกหนักโดยกระทันหันในระยะเวลาสั้น ๆ มีเสียงดัง เกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นโดย กระแสอากาศไหลในทางตั้ง (convective clouds) เม็ดฝน หรือ เม็ดของน้ำฟ้าโดยปกติมีขนาดโตกว่าน้ำฟ้า หรือน้ำฝนชนิดอื่น ฝนซู่ มักตกและหยุดอย่างฉับพลันและมีการเปลี่ยนแปลงความแรงของฝนอย่างรวดเร็ว ลักษณะท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดครื้มน่ากลัวอย่างรวดเร็วเพราะเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) และกลับกลายเป็นแจ่มใสในช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังฝนตก [สิ่งแวดล้อม]
Rain showerฝนซู่ หรือ ฝนไล่ช้าง [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Constant rain showers this time of year.ช่วงนี้ของปี ฝนมักตกไม่หยุด The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rain showerI'm glad we didn't go there because there were some localized heavy rain showers.
rain showerThere are isolated rain showers.

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄雨(P);俄か雨;にわか雨[にわかあめ, niwakaame] (n,adj-no) rain shower; (P) [Add to Longdo]
急雨[きゅうう, kyuuu] (n) (obsc) (See 俄雨) rain shower [Add to Longdo]
狐の嫁入り;きつねの嫁入り[きつねのよめいり, kitsunenoyomeiri] (n) rain shower while the sun shines; sun shower [Add to Longdo]
黒風白雨[こくふうはくう, kokufuuhakuu] (n) sudden rain shower in a dust storm [Add to Longdo]
白雨[はくう, hakuu] (n) rain shower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  rain shower
      n 1: a brief period of precipitation; "the game was interrupted
           by a brief shower" [syn: {shower}, {rain shower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top