ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rain gauge

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rain gauge-, *rain gauge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rain gauge[N] เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, Syn. pluviometer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rain gaugeเครื่องวัดน้ำฝน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
rain gaugerain gauge, เครื่องวัดฝน, ถังวัดฝน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
rain gaugeเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน, อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณน้ำฝน เป็นภาชนะรูปทรงกระบอกวางไว้รองรับน้ำฝนในที่กลางแจ้ง ปริมาณฝนตกวัดจากความสูงของระดับน้ำฝนในภาชนะเป็นมิลลิเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストレーンゲージ[, sutore-nge-ji] (n) strain gauge [Add to Longdo]
ロボット雨量計[ロボットうりょうけい, robotto uryoukei] (n) robot rain gauge [Add to Longdo]
雨量計[うりょうけい, uryoukei] (n) rain gauge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.]
   1. A measure; a standard of measure; an instrument to
    determine dimensions, distance, or capacity; a standard.
    [1913 Webster]
 
       This plate must be a gauge to file your worm and
       groove to equal breadth by.      --Moxon.
    [1913 Webster]
 
       There is not in our hands any fixed gauge of minds.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Measure; dimensions; estimate.
    [1913 Webster]
 
       The gauge and dimensions of misery, depression, and
       contempt.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or
    regulating the dimensions or forms of things; a templet or
    template; as, a button maker's gauge.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the
    state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical
    elements at any moment; -- usually applied to some
    particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.)
    (a) Relative positions of two or more vessels with
      reference to the wind; as, a vessel has the weather
      gauge of another when on the windward side of it, and
      the lee gauge when on the lee side of it.
    (b) The depth to which a vessel sinks in the water.
      --Totten.
      [1913 Webster]
 
   6. The distance between the rails of a railway.
    [1913 Webster]
 
   Note: The standard gauge of railroads in most countries is
      four feet, eight and one half inches. Wide, or broad,
      gauge, in the United States, is six feet; in England,
      seven feet, and generally any gauge exceeding standard
      gauge. Any gauge less than standard gauge is now called
      narrow gauge. It varies from two feet to three feet six
      inches.
      [1913 Webster]
 
   7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with
    common plaster to accelerate its setting.
    [1913 Webster]
 
   8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which
    is exposed to the weather, when laid; also, one course of
    such shingles, slates, or tiles.
    [1913 Webster]
 
   {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the
    wheels; -- ordinarily called the {track}.
 
   {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining
    the height of the water level in a steam boiler.
 
   {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel
    flange striking the edge of the rail.
 
   {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge.
 
   {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object
    having an irregular profile, as a baluster or chair round,
    to a templet or gauge.
 
   {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is
    one inch, and contents equal to that of a unit of a given
    measure; -- a term used in gauging casks, etc.
 
   {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of
    barrels, casks, etc.
 
   {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of
    cut. --Knight.
 
   {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making
    cornices, moldings, etc., by means of a templet.
 
   {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to
    determine the depth of the furrow.
 
   {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line
    parallel to the straight side of a board, etc.
 
   {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of
    the page.
 
   {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of
    rain at any given place.
 
   {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance
    for indicating the degree of saltness of water from its
    specific gravity, as in the boilers of ocean steamers.
 
   {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea.
    
 
   {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with
    mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the
    degree of rarefaction produced in the receiver of an air
    pump or other vacuum; a manometer.
 
   {Sliding gauge}. (Mach.)
    (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted
      dimensions or shape of certain parts in general use,
      as screws, railway-car axles, etc.
    (b) A gauge used only for testing other similar gauges,
      and preserved as a reference, to detect wear of the
      working gauges.
    (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5.
 
   {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the
    diameter of the bore of a cannon at any point of its
    length.
 
   {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of
    steam, as in a boiler.
 
   {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the
    tides.
 
   {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the
    relative elasticities of the vapor in the condenser of a
    steam engine and the air.
 
   {Water gauge}.
    (a) A contrivance for indicating the height of a water
      surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or
      glass.
    (b) The height of the water in the boiler.
 
   {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the
    wind on any given surface; an anemometer.
 
   {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or
    the thickness of sheet metal; also, a standard of size.
    See under {Wire}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rain \Rain\ (r[=a]n), n. [OE. rein, AS. regen; akin to OFries.
   rein, D. & G. regen, OS. & OHG. regan, Icel., Dan., & Sw.
   regn, Goth. rign, and prob. to L. rigare to water, to wet;
   cf. Gr. bre`chein to wet, to rain.]
   Water falling in drops from the clouds; the descent of water
   from the clouds in drops.
   [1913 Webster]
 
      Rain is water by the heat of the sun divided into very
      small parts ascending in the air, till, encountering
      the cold, it be condensed into clouds, and descends in
      drops.                  --Ray.
   [1913 Webster]
 
      Fair days have oft contracted wind and rain. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rain is distinguished from mist by the size of the
      drops, which are distinctly visible. When water falls
      in very small drops or particles, it is called mist;
      and fog is composed of particles so fine as to be not
      only individually indistinguishable, but to float or be
      suspended in the air. See {Fog}, and {Mist}.
      [1913 Webster]
 
   {Rain band} (Meteorol.), a dark band in the yellow portion of
    the solar spectrum near the sodium line, caused by the
    presence of watery vapor in the atmosphere, and hence
    sometimes used in weather predictions.
 
   {Rain bird} (Zool.), the yaffle, or green woodpecker. [Prov.
    Eng.] The name is also applied to various other birds, as
    to {Saurothera vetula} of the West Indies.
 
   {Rain fowl} (Zool.), the channel-bill cuckoo ({Scythrops
    Novae-Hollandiae}) of Australia.
 
   {Rain gauge}, an instrument of various forms for measuring
    the quantity of rain that falls at any given place in a
    given time; a pluviometer; an ombrometer.
 
   {Rain goose} (Zool.), the red-throated diver, or loon. [Prov.
    Eng.]
 
   {Rain prints} (Geol.), markings on the surfaces of stratified
    rocks, presenting an appearance similar to those made by
    rain on mud and sand, and believed to have been so
    produced.
 
   {Rain quail}. (Zool.) See {Quail}, n., 1.
 
   {Rain water}, water that has fallen from the clouds in rain.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rain gauge
   n 1: gauge consisting of an instrument to measure the quantity
      of precipitation [syn: {rain gauge}, {rain gage},
      {pluviometer}, {udometer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top