Search result for

rails

(33 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rails-, *rails*, rail
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entrails(เอน'เทรลซ) n.,pl. เครื่องใน,อวัยวะภายใน,ไส้พุง, Syn. guts

English-Thai: Nontri Dictionary
entrails(n) ไส้พุง,เครื่องใน,อวัยวะภายใน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have gone so far off the rails with this,so far around the bend...ผมต้องการที่จะหยุดมัน แต่อีกด้าน เบน... . Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
We thought we'd had her out there too long and she'd gone off the rails.รู้สึกว่าเราปล่อยให้เธอมีอิสระมากไป จนออกนอกลู่นอกทาง Duplicity (2009)
Except that this town is off the rails,เว้นแต่ว่าเมืองนี้ไม่ไ้ด้อยู่ในทางของมัน Death Takes a Holiday (2009)
I mean, this little bundle ofjoy of ours was practically on rails.ฉันหมายถึง ในระหว่างที่เรารีบมาที่นี่เจอเรื่องเล็กน้อย เกือบจะตัดหน้าขบวนรถไฟ ครึ่งทางระหว่างมาที่นี่ Phoenix (2009)
- You'd think I'd gone off the rails again. - Did you?เธอคิดว่าฉันจะทำแบบนั้นอีกเหรอ ใช่ไหม? Reversals of Fortune (2009)
Well, I can't determine motive, but I can say the train dragged the victim, and his body broke up as it smashed against the rails and ties.ฉันไม่สามารถกำหนดการเคลื่อนไหวได้ แต่ฉันบอกได้ว่า รถไฟลากศพเหยื่อ และศพของเขาแตกหัก The Plain in the Prodigy (2009)
I wanted to ride the rails, play the guitar...ผมอยากจะนั่งรถไฟ เล่นกีต้าร์... The Plain in the Prodigy (2009)
Today's about to go off the rails, baby.วันนี้ต้องเข้าไปอยู่ในคุกแล้ว ที่รัก NS (2010)
Apparently your granddad went off the rails a bit... shot Tig.ที่เห็นได้อย่างชัดเจน คุณตาของคุณหลงๆลืมๆ... ยิงทิก Caregiver (2010)
He's gone off the rails over this thing with his wife.เขาไม่เป็นผู้เป็นคน เพราะเมียเขามั่วชายอื่น Green Light (2010)
Raphael wants to put it back on the rails.ราฟาเอลต้องการจะดึงมันกลับมา The Third Man (2010)
Goes off the rails and heads straight for crazytown.ขึ้นรถไฟและมุ่งตรงออกนอกเมืองไป The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
railsThe hero of the book rails at the injustices of the world but does nothing about them.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องใน[n.] (khreūang nai) EN: entrails   FR: entrailles [fpl]
รางรถไฟ[n. exp.] (rāng rotfai) EN: railway ; track ; rail ; railroad tracks   FR: rails [mpl] ; voie ferrée [f]
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้พุง[n. exp.] (sai phung) EN: entrails ; viscera ; bowels   FR: entrailles [fpl]
ตกราง[v.] (tokrāng) EN: derail ; go off the rails ; be derailed   FR: dérailler

CMU English Pronouncing Dictionary
RAILS    R EY1 L Z
RAILSBACK    R EY1 L Z B AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rails    (v) (r ei1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
もつ[, motsu] (n) (abbr) {food} (See 臓物) entrails; giblets; guts; internal organs [Add to Longdo]
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce [Add to Longdo]
塩辛;塩から[しおから, shiokara] (n) salted fish (entrails) [Add to Longdo]
海鼠腸[このわた, konowata] (n) (See 海鼠・こ) salted entrails of a sea cucumber; salted entrails of a trepang [Add to Longdo]
魚腹[ぎょふく, gyofuku] (n) fish entrails [Add to Longdo]
群肝;村肝[むらぎも;むらきも, muragimo ; murakimo] (n) internal organs; entrails [Add to Longdo]
酒盗[しゅとう, shutou] (n) dish of pickled skipjack tuna entrails sometimes mixed with sake, honey, mirin and onions (specialty of Kochi Prefecture) [Add to Longdo]
臓物[ぞうもつ, zoumotsu] (n) entrails; giblets [Add to Longdo]
臓腑[ぞうふ, zoufu] (n) entrails [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rails
   n 1: a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the
      railway along which railroad cars or other vehicles can
      roll [syn: {track}, {rail}, {rails}, {runway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top