Search result for

raccoon

(35 entries)
(0.4782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raccoon-, *raccoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
raccoon[N] ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
raccoon[N] หนังของตัวแร็คคูน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
raccoon(เรคูน',ราคูน') n. สัตว์คล้ายหมีเล็ก ๆ แต่มีหางเป็นช่อเ หากินในเวลากลางคืน,หนังขนของสัตว์ดังกล่าว, Syn. racoon

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It smells like a raccoon died up there or something.กลิ่นเหมือนแรคคูนรึอะไร ตายอยู่ในนั้น Family Remains (2009)
Uh, besides i'm glad you're not Wearing that raccoon makeup anymore?ที่แกไม่แต่งหน้าแบบแรคคูนนั่นอีก? เพราะแกดูเหมือนตัวการ์ตูนใน"ดิ อินคริดิเบิลส์" Carrnal Knowledge (2009)
And if you'd like, after the game, I'll teach you how to shoot close enough to a raccoon that it craps itself.ถ้านายต้องการ หลังจบเกม ฉันจะพานายไปสอน วิธียิงตัวแรคคูน เฉียดฉิวมาจนมันอึราด The Cornhusker Vortex (2009)
We got raccoons out here, big as bison!เราเจอตัวแรคคูนตรงนี้ ตัวใหญ่เท่าควายไบซัน! Polly Wants a Crack at Her (2010)
You're worse than raccoons.ลูกแย่กว่าแรคคูนอีก The Ballad of Booth (2010)
An angry raccoon wouldn't let me stay on the path and I fell into a pricker bush, and it took a while to get out.และแรคคูนก็ไม่ให้ หนูอยู่บนทางเดินด้วย และหนูก็ตกไปในพุ่มหนาม และมันก็ออกไป Homecoming (2010)
Raccoon.แรคคูน Hello, Bandit (2010)
This raccoon was killed someplace else and dropped here.แรคคูนตัวนี้ ถูกฆ่า แล้วเอามาโยนไว้ตรงนี้ Hello, Bandit (2010)
I mean, I had to fight some raccoons off.คือ ผมต้องแย่งกับแรคคูน Bridesmaids (2011)
I'm living in an efficiency with a raccoon in the wall.ทุกวันนี้ฉันต้องอยู่ห้องรูหนู มีแรคคูนอยู่ในฝาผนังด้วย Rumours (2011)
Hmm. Probably just a peeping raccoon. Oh.คงพวกแรคคูนส่งเสียงร้องมั้ง ไม่ๆ ฉันว่ามีคนอยู่ตรงนั้นนะ Searching (2011)
And you're just being you-- the woman that makes me pull over to the side of the road in a rainstorm to pick up a sick raccoon.และคุณก็เป็นผู้หญิงประเภทแบบว่าให้ผม จอดรถข้างทางตอนฝนกระหน่ำ เพื่อจะช่วยแรคคูนที่ป่วย The Lies Ill-Concealed (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
RACCOON    R AE0 K UW1 N
RACCOONS    R AE0 K UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
raccoon    (n) (r @1 k uu1 n)
raccoons    (n) (r @1 k uu1 n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tabak-Falterfisch {m} (Chaetodon fasciatus) [zool.]raccoon butterfly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラクーン[, raku-n] (n) raccoon [Add to Longdo]
ラクーンドッグ[, raku-ndoggu] (n) (obsc) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides) [Add to Longdo]
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish [Add to Longdo]
洗い熊;洗熊;浣熊[あらいぐま, araiguma] (n) common raccoon (Procyon lotor) [Add to Longdo]
狸;貍[たぬき, tanuki] (n) (1) raccoon dog; tanuki (Nyctereutes procyonoides); (2) sly dog; sly old fox; sly fox; cunning devil; craftiness; sly person; someone who makes evil plans without ever breaking their poker face [Add to Longdo]
狸汁[たぬきじる, tanukijiru] (n) tanuki soup; raccoon-dog soup [Add to Longdo]
蝶斑[ちょうはん;チョウハン, chouhan ; chouhan] (n) (uk) raccoon butterflyfish (Chaetodon lunula); moon butterflyfish [Add to Longdo]
文福茶釜[ぶんぶくちゃがま, bunbukuchagama] (n) bunbuku chagama (a mythical raccoon dog transformed into a teapot) [Add to Longdo]
狢;貉(oK)[むじな;ムジナ, mujina ; mujina] (n) (1) (uk) (See 穴熊・1) badger; (2) (uk) (See 狸・1) raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浣熊[huàn xióng, ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩㄥˊ, ] raccoon; Procyon lotor [Add to Longdo]
[háo, ㄏㄠˊ, ] raccoon dog; cf 貉子 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸 [Add to Longdo]
貉子[háo zi, ㄏㄠˊ ㄗ˙, ] raccoon dog (Nyctereutes procyonoides); raccoon of North China, Korea and Japan (Japanese: tanuki); also called 狸 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Raccoon \Rac*coon"\ (r[a^]k*k[=oo]n"), n. [F. raton, prop., a
   little rat, fr. rat rat, perhaps of German origin. See
   {Rat}.] (Zool.)
   A North American nocturnal carnivore ({Procyon lotor}) allied
   to the bears, but much smaller, and having a long, full tail,
   banded with black and gray. Its body is gray, varied with
   black and white. Called also {coon}, and {mapach}.
   [1913 Webster]
 
   {Raccoon dog} (Zool.), the tanate.
 
   {Raccoon fox} (Zool.), the cacomixle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 raccoon
   n 1: the fur of the North American racoon
   2: an omnivorous nocturnal mammal native to North America and
     Central America [syn: {raccoon}, {racoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top