Search result for

rabbit

(77 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabbit-, *rabbit*
English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rabbit[N] กระต่าย, Syn. hare
rabbit[N] ขนกระต่าย
rabbit[N] เนื้อกระต่าย
rabbit[SL] พูดไม่หยุด
rabbit on[PHRV] พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
rabbit food[SL] ผักสลัด, See also: ผักกาดหอม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rabbit(แรบ'บิท) n. กระต่าย,ขนกระต่าย,หนังขนกระต่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbit(n) กระต่าย,มือช้นสวะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are you hungry? We've got some rabbit.เจ้าหิวไหม พวกเรามีกระต่าย Dragonstone (2017)
A great hunter doesn't waste his time on rabbits.นายพรานผู้ยิ่งใหญ่ไม่เสียเวลากับกระต่าย Beauty and the Beast (2017)
Irving pulled a rabbit out of the hat at 3:55.เออร์วิงดึงกระต่ายออกมาจาก หมวกที่ 03: 55 Denial (2016)
What's the story with you and rabbits?- ทำไมหมกมุ่นกระต่ายนักวะ Sing Street (2016)
All right, what about... The Rabbits?ชื่อ..."กระต่ายน้อย" ดีไหม Sing Street (2016)
You can't put rabbits on the bed and not expect them to shit on your bed.วางบนเตียง จะไม่ให้มันอึใส่เตียงได้ไง Sing Street (2016)
Just, just rabbit stuff.- เล่นกับกระต่ายน่ะ Sing Street (2016)
Now, let's find Max before that rabbit does.ทีนี้ ไปหาแม็กซ์กัน ก่อนที่กระต่ายนั่นจะเจอ The Secret Life of Pets (2016)
That rabbit. He has crazy eyes.เจ้ากระต่ายนั่น เขามีแววตาที่บ้ามาก The Secret Life of Pets (2016)
I was a magician's rabbit for kids parties.ฉันเคยเป็นกระต่ายมายากลให้เด็กฝึกหัด The Secret Life of Pets (2016)
The rabbit comes out of his hole, runs around the tree, goes back into the hole.กระต่ายออกจากหลุมของเขามา วิ่งไปรอบ ๆ ต้นไม้ ไปกลับลงไปในหลุม Hacksaw Ridge (2016)
Create a loop. This is the rabbit hole.สร้างห่วง นี่คือหลุมกระต่าย Hacksaw Ridge (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rabbitAfter a while the little black rabbit sat down, and looked very sad.
rabbitAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
rabbitAgainst the snow, the white rabbit was invisible.
rabbitAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
rabbitA lot of boys ran after the rabbit.
rabbitA mother rabbit keeps her babies warms with her own body.
rabbitAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
rabbitAnd the little black rabbit never looked sad again.
rabbitA rabbit has long ears.
rabbitA rabbit is running in the garden.
rabbitBut my place is like a rabbit hutch.
rabbit"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถาะ[N] rabbit, See also: hare, Syn. กระต่าย, Thai definition: สัตว์ขนปุย หูยาว มีฟันหน้าซี่ใหญ่ 2 ซี่ ซี่เล็กซ้อนข้างหลัง 2 ซี่ ชอบกินพืชผัก
กระต่าย[N] rabbit, Example: กระต่ายเป็นสัตว์ที่ชอบกินหัวผักกาด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในวงศ์ Leporidae ขนปุย หูยาว ที่พบอาศัยตามป่าทั่วไปในประเทศไทยมีชนิดเดียว คือ กระต่ายป่า (Lepus peguensis) ซึ่งมีขนสีน้ำตาล ใต้หางสีขาว ขุดดินเป็นโพรงอาศัย ส่วนที่นำมาเลี้ยงตามบ้าน มีหลายชนิดและหลายสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระต่าย[n.] (kratāi) EN: rabbit ; hare   FR: lapin [m] ; lièvre [m]
กระต่ายบ้าน[n. exp.] (kratāi bān) EN: rabbit   FR: lapin domestique [m]
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
ปีเกาะ[n. exp.] (pī thǿ) EN: Year of the Rabbit (Chinese astrology)   FR: année du lièvre (astrologie chinoise) [f]
ถลกหนังกระต่าย[v. exp.] (thalok nang kratāi) EN: skin a rabbit   FR: dépiauter un lapin ; écorcher un lapin
เถาะ[n.] (thǿ) EN: year of the rabbit   FR: année du lièvre [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RABBIT    R AE1 B IH2 T
RABBITS    R AE1 B IH2 T S
RABBITT    R AE1 B IH2 T
RABBITLIKE    R AE1 B AH0 T L AY2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rabbit    (v) (r a1 b i t)
rabbits    (v) (r a1 b i t s)
rabbited    (v) (r a1 b i t i d)
rabbiting    (v) (r a1 b i t i ng)
rabbit-hole    (n) - (r a1 b i t - h ou l)
rabbit-holes    (n) - (r a1 b i t - h ou l z)
rabbit-hutch    (n) - (r a1 b i t - h uh ch)
rabbit-punch    (n) - (r a1 b i t - p uh n ch)
rabbit-burrow    (n) - (r a1 b i t - b uh r ou)
rabbit-warren    (n) - (r a1 b i t - w o r @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaninchenfell {n}rabbit skin [Add to Longdo]
Kaninchengehege {n} | Kaninchengehege {pl}rabbit warren; warren | rabbit warrens [Add to Longdo]
Kaninchenstall {m}rabbit hutch [Add to Longdo]
Löffel {pl}; Hasenohren {pl}rabbit ears [Add to Longdo]
Kaninchen {n} [zool.] | Kaninchen {pl}rabbit | rabbits [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんじき兎[かんじきうさぎ;カンジキウサギ, kanjikiusagi ; kanjikiusagi] (n) (uk) snowshoe hare (Lepus americanus); snowshoe rabbit [Add to Longdo]
ぴょこぴょこ[, pyokopyoko] (adv-to) (1) (on-mim) up and down; lightly; nimbly; moving in small leaps as a frog or rabbit; (2) (on-mim) (See ひょいひょい・2) casually; (strolling about) without a care [Add to Longdo]
アイゴ科[アイゴか, aigo ka] (n) Siganidae (family of fishes known as rabbitfishes, spinefoots and foxfaces) [Add to Longdo]
アイゴ属[アイゴぞく, aigo zoku] (n) Siganus (genus of perciform fishes in the family Siganidae); rabbitfish; spinefoot; foxface [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]
アンゴラ兎[アンゴラうさぎ, angora usagi] (n) Angora rabbit [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
ウサギ跳び;兎跳び[ウサギとび(ウサギ跳び);うさぎとび(兎跳び), usagi tobi ( usagi tobi ); usagitobi ( usagi tobi )] (n,vs) jumping along in a squatting position; rabbit jumping [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
ゴールデンラインド・スパインフット;ゴールデンラインドスパインフット;ゴールデンラインドラビットフィッシュ[, go-rudenraindo . supainfutto ; go-rudenraindosupainfutto ; go-rudenraindorabittofis] (n) golden-lined spinefoot (Siganus lineatus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); goldlined rabbitfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, ] rabbit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rabbit \Rab"bit\ (r[a^]b"b[i^]t), n. [OE. rabet, akin to OD.
   robbe, robbeken.] (Zool.)
   Any of the smaller species of the genus Lepus, especially the
   common European species ({Lepus cuniculus}), which is often
   kept as a pet, and has been introduced into many countries.
   It is remarkably prolific, and has become a pest in some
   parts of Australia and New Zealand.
   [1913 Webster]
 
   Note: The common American rabbit ({Lepus sylvatica}) is
      similar but smaller. See {Cottontail}, and {Jack
      rabbit}, under 2d {Jack}. The larger species of Lepus
      are commonly called hares. See {Hare}.
      [1913 Webster]
 
   {Angora rabbit} (Zool.), a variety of the domestic rabbit
    having long, soft fur.
 
   {Rabbit burrow}, a hole in the earth made by rabbits for
    shelter and habitation.
 
   {Rabbit fish}. (Zool.)
   (a) The northern chimaera ({Chimaera monstrosa}).
   (b) Any one of several species of plectognath fishes, as the
     bur fish, and puffer. The term is also locally applied to
     other fishes.
 
   {Rabbits' ears}. (Bot.) See {Cyclamen}.
 
   {Rabbit warren}, a piece of ground appropriated to the
    breeding and preservation of rabbits. --Wright.
 
   {Rock rabbit}.
   (a) (Zool.) See {Daman}, and {Klipdas}.
   (b) the {pika}.
 
   {Welsh rabbit}, a dish of which the chief constituents are
    melted cheese over toasted bread, flavored in various
    ways, as with ale, beer, milk, or spices. The name is
    popularly said to be a corruption of {Welsh rare bit}, but
    it is probably merely a humorous designation; -- also
    called {Welsh rarebit}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 rabbit \rabbit\ v. i.
   To hunt rabbits.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rabbit
   n 1: any of various burrowing animals of the family Leporidae
      having long ears and short tails; some domesticated and
      raised for pets or food [syn: {rabbit}, {coney}, {cony}]
   2: the fur of a rabbit [syn: {lapin}, {rabbit}]
   3: flesh of any of various rabbits or hares (wild or
     domesticated) eaten as food [syn: {rabbit}, {hare}]
   v 1: hunt rabbits

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top