ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quilter

K W IH1 L T ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quilter-, *quilter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quilter[N] ผ้าคลุมเตียง

CMU English Pronouncing Dictionary
QUILTER    K W IH1 L T ER0
QUILTERS    K W IH1 L T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイルター[, kuiruta-] (n) quilter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Quilter \Quilt"er\, n.
     One who, or that which, quilts.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top