Search result for

quid pro quos

(63 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quid pro quos-, *quid pro quos*, quid pro quo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา quid pro quos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *quid pro quos*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quid pro quo[N] สิ่งตอบแทน, See also: สิ่งแลกเปลี่ยน
quid pro quos[N] คำนามพหูพจน์ของ quid pro quo, See also: สิ่งตอบแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quid pro quo (L.)ต่างตอบแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quid pro quo (n ) ยื่นหมูยื่นแมว
See also: S. a favour for a favour, what for what, give and take,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, quid pro quo, tit for tat.ใช่,รับและให้ Passengers (2008)
You mean the one I'm wearing? Quid pro quo, Rachel.- ที่ฉันใส่อยู่เนี่ยนะ? ยื่นหมูยื่นแมว เรเชล ถ้าเธออยากได้คำวิจารณ์ดีๆ The Rhodes Not Taken (2009)
well then, quid pro quo, Clarice.งั้นสลับกันถามนะ Sam, Interrupted (2010)
Okay... mm-hmm? Quid pro quo. mm?มันแหง๋อยู่แล้ว Lovely (2010)
Quid pro quo.ยื่นหมูยื่นแมว Withdrawal (2010)
I've been a lot of help to you recently, and I was just hoping for a little quid pro quo.เร็วๆนี้ ฉันช่วยคุณไว้ไม่น้อย แล้วฉันก็แค่ ต้องการสิ่งตอบแทนเล็กน้อย Consumed (2010)
And I was just hoping for a little quid pro quo.แล้วฉันก็หวังว่า น่าจะมีอะไรตอบแทนกันมั่งนะ Butterfly (2010)
- That's basic real estate law, my friend. - Quid pro quo!เจ็ดคนสุดยอดใช้กระสุนนัดเดียว Rango (2011)
So, Porcelain, quid pro quo:ดังนั้น น้องลายคราม ยื่นหมูยื่นแมว Sexy (2011)
There's no quid pro quo here. You and your colleagues are doing remarkable research, and you deserve the money.และสมควรได้เงินทุน งั้นเมื่อคืนมันเรื่องอะไรกัน The Benefactor Factor (2011)
There is no quid pro quo.ไม่มีการยื่นหมูยื่นแมว Welcome to the Occupation (2011)
Quid pro quo?(ภาษาลาติน) หือ? อะไรสำหรับใคร Game Change (2011)
I'm hoping you're interested in some quid pro quo, because we both have something to prove.หวังว่าคุณจะสนใจกับ quid pro quo เพราะเราทั้งสองมีสิ่งที่จะพิสูจน์ Father and the Bride (2012)
Quid pro quo.งั้นมาแลกกัน Stealing Home (2012)
- Quid pro quo.-ยื่นหมูยื่นแมว All In (2012)
I volunteer a few days a month. Quid pro quo.ผมเป็นอาสาสมัคร 2-3 วันต่อเดือน บริการสังคมน่ะ It Happened 'That Night' (2012)
I don't have a problem with a little quid pro quo.ฉันไม่มีขัดข้อง กับการต้องแลกเปลี่ยนอะไรหรอก Red in Tooth and Claw (2013)
Quid pro quo, gentlemen.ยื่นหมูยื่นแมวไง พ่อหนุ่ม Devil May Care (2013)
Don't fall for any of his "quid pro quo" crap.อย่าไปตกหลุมข้อเสนอ "ยื่นหมูยื่นแมว" บ้าๆ ของมันล่ะ Heaven Can't Wait (2013)
Ad hoc, ad loc and quid pro quo.แอดฮก แอดลก และ ควิด ปโร คโว Yellow Submarine (1968)
Ad hoc, ad loc and quid pro quo.แอดฮก แอดลก และ ควิด ปโร คโว Yellow Submarine (1968)
You're gonna grant me any three wishes I want, right? -Ah, almost. There are a few provisos, a couple of quid pro quosเจ้า ให้คำอธิษฐานข้า 3 ข้อที่ข้าต้องการ ใช่มั้ย อา เกือบหมด มีเงื่อนไขนิดหน่อย เป็นการเเลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Ah, master-- there are a few addendas, some quid pro quo-อา นายท่าน มันมีเงื่อนไขเป็นการแลกเปลี่ยน Aladdin (1992)
Quid pro quo, Harry.ยื่นหมูยื่นแมว แฮร์รี Chuck Versus the Alma Mater (2007)
Quid pro quo.ยื่นหมูยื่นแมวน่ะ Fever (2007)
the corporate mind always looks for quid pro quo.และบริษัทฯต้องการข้อแลกเปลี่ยนเสมอ The Same Old Story (2008)
The Foreign Office is ready to go along with it as a quid pro quo fora deal overthe buttermountain, the wine lake, and the milk ocean,- Oh Gott, nein. Das Außenministerium wäre bereit, zuzstimmen, als ein quid pro quo für eine Einigung über den Butterberg, den Weinsee und das Milchmeer, The Writing on the Wall (1980)
In factorum, quid pro quo.In factorum, quid pro quoHistory of the World: Part I (1981)
Suid pro quo.Quid pro quoThe Silence of the Lambs (1991)
Suid pro quo.Quid pro quoThe Silence of the Lambs (1991)
Suid pro quo, Doctor.Quid pro quo, Doktor. The Silence of the Lambs (1991)
Suid pro quo, Doctor.Quid pro quo, Doktor. The Silence of the Lambs (1991)
Profound, but not profound enough, vis-a-vis the quid pro quo.Tiefgründig, aber nicht tiefgründig genug vis-a-vis dem quid pro quoQuest for Fire (1997)
"Quid pro quo?""Quid pro quo?" Quest for Fire (1997)
Res ipso de facto, quid pro quo, e pluribus penis.Res ipso de facto, quid pro quo, e pluribus penis. The Playing Field (1998)
It used to be quid pro quo, now it's Seinfeld episodes.Früher war es quid pro quo, dann war es feindselige Atmosphäre. The Playing Field (1998)
Sexual harassment used to be quid pro quo.Sexuelle Belästigung war früher ein quid pro quoPyramids on the Nile (1999)
Quid pro quo.Quid pro quoLife As a Fatal Sexually Transmitted Disease (2000)
Quid pro quo, Clarice.Quid pro quoHannibal (2001)
Quid pro quo.Quid pro quoHannibal (2001)
Quid pro quo, Mr. Powers.Quid pro quo, Mr. Powers. Austin Powers in Goldmember (2002)
It took us a while to see it, but the quid pro quo is right there... in that Westside redevelopment mess.Wir haben eine Weile gebraucht, um es zu erkennen, doch das quid pro quo ist genau hier... in diesem Chaos der Sanierungsarbeiten in der Westside. Sentencing (2002)
- I'm gonna kill you.Ich werde dich töten. Quid Pro QuoSleight of Hand (2005)
Well, I'll give you some quid pro quo.Nun, ich werde dir etwas QUID PRO QUO geben. Sleight of Hand (2005)
The moment you came in here and offered that quid pro quo, you were guilty of obstruction of justice.Als Sie hier reinkamen und dieses quid pro quo vorschlugen,... machten Sie sich der Behinderung der Justiz schuldig. -30- (2008)
Well, then quid pro quo, Clarice.Schön. Also, quid pro quo, Clarice. Sam, Interrupted (2010)
Quid pro quo.Quid pro quoThe Dirteaters (2010)
Quid pro quo, Clarice."Quid pro quo, Clarice. " Guilty Pleasure (2010)
Quid pro quo.Quid pro quoWithdrawal (2010)
Quid pro quo.- Quid pro quoThe Canary's Song (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งตอบแทน[n. exp.] (sing tøpthaēn) EN: return ; quid pro quo   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quid pro quo    (n) -- (k w i2 d - p r ou - k w ou1)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見返り[みかえり, mikaeri] (n) collateral; reward; compensation; security; quid pro quo; (P) [Add to Longdo]
対価型セクハラ[たいかがたセクハラ, taikagata sekuhara] (n) quid pro quo sexual harassment [Add to Longdo]
代償型セクハラ[だいしょうがたセクハラ, daishougata sekuhara] (n) (See 対価型セクハラ) quid pro quo sexual harassment [Add to Longdo]
反対給付[はんたいきゅうふ, hantaikyuufu] (n) performance in return; quid pro quo [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对价[duì jià, ㄉㄨㄟˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] consideration (in exchange for shares); a quid pro quo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top