ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quarterdeck

K W AO1 R T ER0 D EH2 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quarterdeck-, *quarterdeck*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quarterdeck[N] ดาดฟ้าเรือจากท้ายเรือไปยังกลางเรือ
quarterdeck[N] ส่วนบนซึ่งอยู่ด้านหลังเรือ

CMU English Pronouncing Dictionary
QUARTERDECK    K W AO1 R T ER0 D EH2 K

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quarter-deck \Quar"ter-deck`\, n. (Naut.)
   That part of the upper deck abaft the mainmast, including the
   poop deck when there is one.
   [1913 Webster]
 
   Note: The quarter-deck is reserved as a promenade for the
      officers and (in passenger vessels) for the cabin
      passengers.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deck \Deck\, n. [D. dek. See {Deck}, v.]
   1. The floorlike covering of the horizontal sections, or
    compartments, of a ship. Small vessels have only one deck;
    larger ships have two or three decks.
    [1913 Webster]
 
   Note: The following are the more common names of the decks of
      vessels having more than one.
      [1913 Webster]
 
   {Berth deck} (Navy), a deck next below the gun deck, where
    the hammocks of the crew are swung.
 
   {Boiler deck} (River Steamers), the deck on which the boilers
    are placed.
 
   {Flush deck}, any continuous, unbroken deck from stem to
    stern.
 
   {Gun deck} (Navy), a deck below the spar deck, on which the
    ship's guns are carried. If there are two gun decks, the
    upper one is called the main deck, the lower, the lower
    gun deck; if there are three, one is called the middle gun
    deck.
 
   {Half-deck}, that portion of the deck next below the spar
    deck which is between the mainmast and the cabin.
 
   {Hurricane deck} (River Steamers, etc.), the upper deck,
    usually a light deck, erected above the frame of the hull.
    
 
   {Orlop deck}, the deck or part of a deck where the cables are
    stowed, usually below the water line.
 
   {Poop deck}, the deck forming the roof of a poop or poop
    cabin, built on the upper deck and extending from the
    mizzenmast aft.
 
   {Quarter-deck}, the part of the upper deck abaft the
    mainmast, including the poop deck when there is one.
 
   {Spar deck}.
    (a) Same as the upper deck.
    (b) Sometimes a light deck fitted over the upper deck.
 
   {Upper deck}, the highest deck of the hull, extending from
    stem to stern.
    [1913 Webster]
 
   2. (arch.) The upper part or top of a mansard roof or curb
    roof when made nearly flat.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroad) The roof of a passenger car.
    [1913 Webster]
 
   4. A pack or set of playing cards.
    [1913 Webster]
 
       The king was slyly fingered from the deck. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. A heap or store. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Who . . . hath such trinkets
       Ready in the deck.          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   6. (A["e]ronautics) A main a["e]roplane surface, esp. of a
    biplane or multiplane.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   7. the portion of a bridge which serves as the roadway.
    [PJC]
 
   8. a flat platform adjacent to a house, usually without a
    roof; -- it is typically used for relaxing out of doors,
    outdoor cooking, or entertaining guests.
    [PJC]
 
   {Between decks}. See under {Between}.
 
   {Deck bridge} (Railroad Engineering), a bridge which carries
    the track upon the upper chords; -- distinguished from a
    through bridge, which carries the track upon the lower
    chords, between the girders.
 
   {Deck curb} (Arch.), a curb supporting a deck in roof
    construction.
 
   {Deck floor} (Arch.), a floor which serves also as a roof, as
    of a belfry or balcony.
 
   {Deck hand}, a sailor hired to help on the vessel's deck, but
    not expected to go aloft.
 
   {Deck molding} (Arch.), the molded finish of the edge of a
    deck, making the junction with the lower slope of the
    roof.
 
   {Deck roof} (Arch.), a nearly flat roof which is not
    surmounted by parapet walls.
 
   {Deck transom} (Shipbuilding), the transom into which the
    deck is framed.
 
   {To clear the decks} (Naut.), to remove every unnecessary
    incumbrance in preparation for battle; to prepare for
    action.
 
   {To sweep the deck} (Card Playing), to clear off all the
    stakes on the table by winning them.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quarterdeck
   n 1: the stern area of a ship's upper deck

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top