ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quahog

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quahog-, *quahog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quahog[N] หอยกาบเปลือกหนาซึ่งกินได้จำพวก Mercenaria mercenaria, Syn. quahug

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like hell I am! You're not taking me anywhere, you podunk, Quahog redneck cop!ยอมแพ้ซะ ทัคเกอร์ And Then There Were Fewer (2010)
In local news, there was a hit-and-run by a drunk driver today at Quahog Park.ในข่าวท้องถิ่น เกิดเหตุชนแล้วหนี โดยคนเมาแล้วขับวันนี้ ที่โคฮ็อกพาร์ค Excellence in Broadcasting (2010)
It says here that Rush Limbaugh will be signing books at the Quahog Mall.มันบอกไว้ตรงนี้ว่า รัช ลิมบอก์ จะมาเซ็นหนังสือ ที่โคฮ็อกมอลล์ Excellence in Broadcasting (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
本美之主貝[ほんびのすがい;ホンビノスガイ, honbinosugai ; honbinosugai] (n) (uk) quahog (Mercenaria mercenaria); quahaug; hard clam; hard-shell clam; round clam; littleneck; topneck; cherrystone; chowder clam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quahog \Qua"hog\, Quahaug \Qua"haug\, n. [Abbrev. fr.
   Narragansett Indian poqua[^u]hock.] (Zool.)
   An American market clam ({Venus mercenaria}). It is sold in
   large quantities, and is highly valued as food. Called also
   {round clam}, and {hard clam}.
   [1913 Webster]
 
   Note: The name is also applied to other allied species, as
      {Venus Mortoni} of the Gulf of Mexico.
      [1913 Webster] Quaigh

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quahog
   n 1: Atlantic coast round clams with hard shells; large clams
      usually used for chowders or other clam dishes [syn:
      {quahaug}, {quahog}, {hard-shell clam}, {round clam}]
   2: an edible American clam; the heavy shells were used as money
     by some American Indians [syn: {quahog}, {quahaug}, {hard-
     shell clam}, {hard clam}, {round clam}, {Venus mercenaria},
     {Mercenaria mercenaria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top