ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purlieu

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purlieu-, *purlieu*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purlieu[N] ขอบเขตรอบนอก, Syn. fringe, periphery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purlieu(เพอ'ลู) n. ที่ดินตามชายป่า,บริเวณรอบนอก. purlieus สิ่งแวดล้อม,ละแวกใกล้เคียง,เขตสกปรกของเมือง, Syn. outskirts

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purlieus    (n) pˈɜːʴljuːz (p @@1 l y uu z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purlieu \Pur"lieu\, n. [Corrupted (by influence of lieu place)
   fr. OF. pural['e]e, poral['e]e (equiv. to LL. perambulatio a
   survey of boundaries, originally, a going through); por (L.
   pro, confused, however, with L. per through) + al['e]e. See
   {Pro-}, and {Alley}.] [Written also {pourlieu}.]
   1. Originally, the ground near a royal forest, which, having
    been unlawfully added to the forest, was afterwards
    severed from it, and disafforested so as to remit to the
    former owners their rights.
    [1913 Webster]
 
       Then as a tiger, who by chance hath spied
       In some purlieu two gentle fawns at play. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the outer portion of any place; an adjacent
    district; environs; neighborhood. "The purlieus of St.
    James."
    [1913 Webster]
 
       brokers had been incessantly plying for custom in
       the purlieus of the court.      --Macaulay.
    [1913 Webster] Purlin

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purlieu
   n 1: an outer adjacent area of any place [syn: {environs},
      {purlieu}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top